PDA

View Full Version : Vẽ đồ thị bằng MSChart Control 6.0 trong VB.nethieubk2006
19-07-2010, 09:47 AM
Mình muốn vẽ nhiều đồ thị bằng MSChart control với VB.net. Mình click nút vẽ một cái là sẽ có một đồ thị hiện ra, click cái thứ 2 thì đồ thị thứ 2 hiện ra nhưng vẫn giữ lại đồ thị thứ 1. Nhưng vấn đề là: mình không thể chỉnh được độ rộng nét vẽ của đồ thị thứ 2, mặc dù mình đã chỉnh trong properties rồi, nhưng vẫn không tác dụng.

Ai làm ơn giúp mình với http://caulacbovb.com/forum/images/smilies/020.gif

Cám ơn các bạn nhiều lắm.

Code của mình nhu vầy:

Dim count AsInteger = 0

PrivateSub Button3_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
Dim N AsInteger

N = ListBox1.Items.Count - 1
count = count + 1

Dim R(N, count) AsObject

For X = 1 To N
R(X, 0) = " " & X + 1
SelectCase count
Case 1
R(X, 1) = ListBox1.Items(X)
Case 2
R(X, 1) = ListBox1.Items(X)
R(X, 2) = ListBox2.Items(X)
Case 3
R(X, 1) = ListBox1.Items(X)
R(X, 2) = ListBox2.Items(X)
R(X, 3) = ListBox3.Items(X)
EndSelect
Next

AxMSChart1.Plot.SeriesCollection(1).Pen.Width = 10
AxMSChart1.ChartData = R
AxMSChart1.Legend.Location.Visible = True
EndSub