PDA

View Full Version : Perl Scripting for Windows Security: Live Response, Forensic Analysis, and MonitoringMrZen
23-09-2009, 04:24 PM
http://img525.imageshack.us/img525/916/syngressperlscriptingfo.jpg
This book is intended for anyone who has an interest in useful Perl scripting, in particular on the Windows platform, for the purpose of incident response, and forensic analysis, and application monitoring. While a thorough grounding in scripting languages (or in Perl specifically) is not required, it helpful in fully and more completely understanding the material and code presented in this book. This book contains information that is useful to consultants who perform incident response and computer forensics, specifically as those activities pertain to MS Windows systems (Windows 2000, XP, 2003, and some Vista). My hope is that not only will consultants (such as myself) find this material valuable, but so will system administrators, law enforcement officers, and students in undergraduate and graduate programs focusing on computer forensics.

Cuốn sách này dành cho những ai có quan tâm đến kịch bản Perl hữu ích, đặc biệt trên nền tảng Windows, với mục đích ứng phó sự cố, và phân tích pháp y, giám sát và ứng dụng. Trong khi một nền tảng vững chắc trong các ngôn ngữ kịch bản (hoặc trong Perl cụ thể) là không cần thiết, nó hữu ích trong việc đầy đủ và hoàn toàn hiểu biết thêm các tài liệu và mã trình bày trong cuốn sách này. Cuốn sách này chứa thông tin đó là hữu ích cho những người thực hiện tư vấn ứng phó sự cố máy tính và pháp y, cụ thể như các hoạt động liên quan đến hệ thống MS Windows (Windows 2000, XP, 2003, và một số Vista). Hy vọng của tôi là không chỉ sẽ tư vấn (như là bản thân mình) tìm thấy tài liệu này có giá trị, nhưng như vậy sẽ quản trị hệ thống, cán bộ thực thi pháp luật, và sinh viên tại đại học và các chương trình sau đại học tập trung vào pháp y máy tính.
DOWNLOAD HERE (http://www.mediafire.com/?yjqkzityny0)