PDA

View Full Version : Cài đặt Windows qua mạng (RIS Service)hanhkhat
02-10-2009, 05:14 AM
Cái này trong ebook training Kit 70-270 có rồi, nhưng mình xin post lên để các các bạn góp ý thêm.

Mục đích: Các máy client (chưa có Hệ điều hành) cài Windows (không cần nhập thông tin như CD key, user name...) từ server.

Các bước chính:

Server

Cài RIS (remote intallation services) lên server 2k hay 2k3 (ở đây em dùng 2k3).
Tạo image lưu trên server.
Tạo đĩa mền boot mạng
Tạo answer file.
Phân quyền để user có thể cài window.
Client
Có card mạng
Lưu dữ liệu qua máy khác nếu có (vì sẽ bị format mất tiêu)

Thực hiện:

***Cài RIS lên server 2k3:
Start->Control Panel->Add or Remove. Chọn Add or remove Window components -> Tìm và chon Remote intallation service -> OK (Next...)
Restart->
***Tạo image lưu trên server.
Logon administrator
Start-> Administrative tool-> Remote intallation service setup.
bảng Welcome->Next-> Chọn đường dẫn chứa image (Phải nằm trên đĩa dịnh dạng NTFS, còn trống nhiều và "không cùng nằm trên ổ cứng chứa win server" vd: G:\RemoteInstall). Chọn Next.
Đánh dấu chọn vào Respond to client computer (khoang chọn Do not respond to unknown client). Next

http://www.nhatnghe.com/forum/_lab/ris-server/repondtoclient.JPG

Kế là chọn nơi có intallation files (chính là thư mực I386 trên CD window). Next
Chọn text mô tả cho image của mình (Vd: winXP_full). Next
Finish.
***Tạo đĩa mền boot mạng (nếu card mạng có thể boot mạng thì khỏi làm cái này)
Vào thư mục G:\RemoteInstall\Admin\i386 chạy file rbfg.exe để tạo đĩa mềm.

http://www.nhatnghe.com/forum/_lab/ris-server/taodiamem.JPG

***Tạo answer file.
Chạy file setupmgr.exe (next) chọn new -> chọn Remote intallation service (RIS) chọn window mà mình đã tạo image lưu trên server. Next -> chọn Fully automated -> I accept...
Cuối cùng mình save file này tên là "remboot.sif" trong thư mục G:\RemoteInstall\Setup\English\Images\WINDOWS\i386 \templates

***Phân quyền để user có thể dùng RIS cài window.
Start -> administrative tool -> Active Directory users and computer
Ở đây em tạo ra OU antien gồm 2 user u1 và u2. Chỉ u1 được quyền dùng RIS để cài window.

Right-click antien chọn Delegate Control -> Next -> Add u1 -> Next -> Chọn Create a custom task to delegate Next
Chọn This folder, existing objects..... Next
Bỏ chọn General, Chọn lạ Creation/deletion of...... nhìn vào bảng bên dưới chọn Create Computer objects. Next -> Finsh

http://antien.com.vn/forum/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 769x427.http://www.nhatnghe.com/forum/_lab/ris-server/CreateComputerobjects.JPG

Vẫn trong Active Directory users and computer, Right-click DOMAIN.COM chọn properties.

http://antien.com.vn/forum/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 776x514.http://www.nhatnghe.com/forum/_lab/ris-server/DOMAINPROPER.JPG

Chọn group policy -> edit. Trong group policy object -> user configuration ->window setting ->remote installation service ->double click vào choice option bên phải. Chọn Automatic Setup là Enable ->OK


Xong phần Server

************************************************** *

Bây giờ là client

Bật máy client, chọn PXE boot ROM trong BIOS, nếu không có thì dùng cái đĩa mềm hồi nãy (thông thường thì ấn phím F12 để boot mạng).

http://antien.com.vn/forum/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 752x478.http://www.nhatnghe.com/forum/_lab/ris-server/bootmang.JPG

Khi boot mạng thì máy client sẽ phát broadcast, server sẽ Respond to client (do mình đã chọn). Khi nhận được tín hiệu từ server, máy client sẽ báo ấn F12 lần nữa.
Sau khi ấn F12, màng hình welcome xuất hiện

http://antien.com.vn/forum/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 732x529.http://www.nhatnghe.com/forum/_lab/ris-server/welcome.JPG

ấn Enter
nhập u1, password rồi Enter.
Ta sẽ thấy cái tiêu đề winxp_full quen quen (do mình đặt hồi nảy)

http://antien.com.vn/forum/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 735x539.http://www.nhatnghe.com/forum/_lab/ris-server/winxp_full.JPG

Chọn cái image này để bắt đầu cài.
Phần còn lại là chờ thôi.