PDA

View Full Version : 1 triệu serial numbers cho các software khác nhau...!!! hàng hot đây.nhanlaihong
24-03-2011, 06:10 AM
Đây là link down 1 triệu serial numbers cho các software khác nhau, bản cập nhật mới nhất:
http://www.duckload.com/dl/YvvQ2
Đây là ví dụ:
A-Z Puzzle Maker v1.0 : Key: 261942
A1-Image screensaver v4.0 : s/n: B5K7ij49p2
A1Monitor v2.1.1 : s/n: G4458
A1 Wallpaper Pro v1.0 : s/n: D9a72gKL39
A2Z Gradebook 32-bit v3.2 : Name: UNICITY s/n: 1250
A2Z Gradebook v3.4 : Name: Crystal s/n: 3142
A2Z Hangman v3.10 : Name: Crystal s/n: 3553
A Smaller Gif V1.06 16and32bit : Name: Fatigued s/n: YYYVDC7YCUYY6C5A
A Smaller Gif v1.07 : Name: RAGGER/CORE s/n: YYY9W27Y!UYYY9MT
A-10 Attack 1.1 : s/n: 1523995795
A to Z Digital Address Book v1.02 : Name: Omega [Weapon] s/n: *&~!:`qr
A-Z Trivia v1.1 : s/n: 901494
A-Z Trivia v2.1.1.1 : s/n: 901494
.....còn nhiều nữa!!!!!!!!!!