PDA

View Full Version : A-PDF PPT2PDF 1.0- MS Powerporint chuyển đổi tập tin vào tập tin Adobe Acrobat PDF.xuanhue20032003
15-10-2009, 11:41 PM
http://www.a-pdf.com/ppt2pdf/ppt2pdf-screenshot.gif
A-PDF PPT2PDF 1.0- MS Powerporint chuyển đổi tập tin vào tập tin Adobe Acrobat PDF.Thay đổi thuộc tính của file sau khi chuyển đổi, và bảo vệ nó bằng mật khẩu...
Download: http://softs4all.net/Windows/Business/Other/APDF-PPTPDF_267.html