PDA

View Full Version : Cách tạo và dùng DLL bằng VB.NETkimthaohg85
27-07-2011, 11:05 PM
Cách tạo và dùng DLL bằng VB.NET
Nguồn: http://cttmmd.wordpress.com/2011/07/22/cach-tạo-va-dung-dll-bằng-vb-net/
If you're learning how to program in VB.NET for the first time, this page http://vbnetforest.wordpress.com/lessons/ has several great lessons for beginners.

Những bước dưới đây là do câu lạc bộ CLBVietnamQA biên soạn để cho các học viên thấy cách tạo và dùng một Thư viện Liên kết Động (DLL), còn gọi là thư viện động DLL, theo kiểu VB.NET:
1. Dùng Visual Studio.
2. Tạo một dự án mới loại WindowsApplication1 nhưng Đặt tên giải pháp là WindowsSolution1, xem hình này.
3. Bấm nút đầu mũi tên màu xanh hoặc bấm phím F5 cho chạy thử thì thấy phần mềm Form1 xuất hiện mặc dù chưa có chức năng gì hết.
4. Chọn Project >> Add New Item rồi chọn COM Class và tạo ComClass1.vb, xem hình dưới đây, nhấp vào phóng đại nó lên.

5. Ngay phía trên End Class trong mã nguồn của COMClass1.vb, cho mã nguồn của mình vào, trước hết đánh dấu phần mã nguồn của mình, như cho thấy trong hình dưới đây:
6. Tạo một chức năng cộng hai số như cho thấy trong đoạn mã nguồn dưới đây:
7. #Region "Mã nguồn Thí nghiệm COM Class ComClass1"
8.
9. Public Function CongHaiSo(ByVal soA As Single, ByVal soB As Single) As Single
10. CongHaiSo = soA + soB
11. End Function
12.
13. #End Region
14.
End Class
15. Bên trong tấm giải pháp (Solution Explorer), nhấp chuột phải vào tên dự án (WindowsApplication1) rồi thay đổi Application type, chọn Class Library, như cho thấy trong hình này.
16. Bấm nút đầu mũi tên màu xanh hoặc bấm phím F5 cho chạy thử thì thấy phần mềm Form1 không xuất hiện nhưng có lời nhắn lỗi như cho thấy trên hình này. Nó làm việc như vậy là được rồi, không có vấn đề gì hết.
17. Bấm nút F6 xây dựng thư viện động, xét lại xem có kết quả này ở đúng thư mục chưa? WindowsSolution1\WindowsApplication1\bin\Debug\Win dowsApplication1.dll
18. Tạo một phần mềm bằng văn mã VB (VBScript), gọi là registerDLLsilently.vbs, cho có đường dẫn tới thư mục và tệp DLL, như có cho thấy dưới đây:
19. Set sh = CreateObject("WScript.Shell")
20. Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
21. sys = fso.GetSpecialFolder(1)
22. DLLPath = "C:\test\vb\WindowsSolution1\" & _
23. "WindowsApplication1\bin\Debug\WindowsApplication1. dll"
sh.Run(sys & "\regsvr32.exe /S /U " & Chr(34) & DLLPath & Chr(34))
24. Cho văn mã VB registerDLLsilently.vbs trên đây chạy để nó đăng ký cho máy mình biết có thư viện động DLL cần phải bố trí vào hệ điều hành máy mình.
25. Tạo một tệp VBScript khác, gọi là thiNghiemDLL.vbs, để biểu diễn chức năng cộng hai số của mình, dùng mã nguồn như có cho thấy dưới đây:
26. set myObject = CreateObject("WindowsApplication1.ComClass1")
27. a = 12.34
28. b = 56.78
29. c = myObject.CongHaiSo(a,b)
msgbox a & " + " & b & " = " & c,, "thiNghiemDLL.vbs"
30. Cho phần mềm này chạy thì nó sẽ sử dụng chức năng trong thư viện động để cộng hai số lại với nhau.
31. Nếu muốn tập làm VB.NET với nhiều người khác thì hãy tham gia CLBVietnamQA bằng cách liên lạc nhansu@vietnamqa.com hoặc xem trang web www.vietnamqa.com/clb
If you're learning how to program in VB.NET for the first time, this page http://vbnetforest.wordpress.com/lessons/ has several great lessons for beginners.

nuongitq
26-10-2015, 10:13 AM
Bài chỉ có chữ vậy bạn, không có hình cho mình theo dõi ah