PDA

View Full Version : Kiếm thảo ứng dụng với visual studio team system 2010.minhlnrock
16-08-2011, 11:14 AM
Trong phần trình bày lần này, Naysawn Naderi (http://blogs.msdn.com/nnaderi/default.aspx) sẽ hướng dẫn chúng ta tiến hành thực hiện việc kiểm thử thủ công trong qui trình phát triển phần mềm với hệ thống công cụ Visual Studio Team System 2010; Naysawn sẽ trình bày các cải tiến trong năng lực kiểm thử thủ công của Visual Studio 2010; không chỉ ở trong việc biên soạn và thực hiện các trường hợp kiểm thảo thủ công và còn là công cụ nền tảng giúp thực hiện việc tự động hóa qui trình kiểm thử sao cho hiệu quả.

Phần cuối của bài trình bày, Naysawn sẽ hướng dẫn việc chuyển đổi từ “Manual Tests” sang “Coded Tests” và tự động hóa việc kiếm thử đó như thế nào.
http://cC2.upanh.com/26.435.33649621.DWC0/kyphong.png
Xem chi tiết của Video hướng dẫn tại kênh thông tin lập trình viên Microsoft Channel 9 (http://channel9.msdn.com/Blogs/VisualStudio/Manual-Testing-with-Visual-Studio-Team-System-2010).

Một số nội dung tham khảo thêm:


Blog kỹ thuật của chuyên gia Naysawn (http://blogs.msdn.com/b/nnaderi/)
Quản trị dự án doanh nghiệp qui mô Enterprise với Visual Studio Team System 2010 (http://channel9.msdn.com/Blogs/VisualStudio/Enterprise-Project-Management-with-Visual-Studio-Team-System-2010)
Historical Debugger và Test Impact Analysis trong Visual Studio Team System 2010 (http://channel9.msdn.com/Blogs/VisualStudio/Historical-Debugger-and-Test-Impact-Analysis-in-Visual-Studio-Team-System-2010)
Phát triển và triển khai ứng dụng Web với Visual Studio 2010 (http://channel9.msdn.com/Blogs/VisualStudio/Web-Development-and-Deployment-with-Visual-Studio-2010)