PDA

View Full Version : Phát triển và triển khai ứng dụng web với công cụ visual studio 2010.minhlnrock
16-08-2011, 11:22 AM
Với nội dung này, Vishal Joshi, Senior Program Manager thuộc nhóm Công cụ Phát triển Ứng dụng Web của Microsoft (Web Development Tools) sẽ giúp chúng ta khám phá những tính năng cốt lõi trong việc phát triển ứng dụng Web của công cụ Visual Studio 2010.

Cụ thể, Vishal sẽ trình bày cùng các bạn những kết quả mà nhóm đã tích hợp được trong công cụ Visual Studio 2010 xung quanh vấn đề phát triển và triển khai ứng dụng Web; đơn cử như JQuery, HTML, Intellisense và việc Deploy ứng dụng lên môi trường vận hành thực tế.

http://cC4.upanh.com/26.439.33653593.2nS0/kyphong2.jpg

Xem chi tiết Video tại kênh thông tin lập trình viên Microsoft Channel 9 (http://channel9.msdn.com/Blogs/VisualStudio/Web-Development-and-Deployment-with-Visual-Studio-2010)

Một số tài nguyên tham khảo thêm:


Visual Studio 2010 and .Net Framework 4.0 Training Kit (http://channel9.msdn.com/Blogs/VisualStudio/Visual-Studio-2010-and-NET-Framework-40-Training-Kit-November-Preview)
SharePoint Development with Visual Studio 2010 (http://channel9.msdn.com/Blogs/VisualStudio/Sharepoint-Development-with-Visual-Studio-2010)
Visual Studio Today, Tomorrow and Beyond (http://channel9.msdn.com/Shows/Going+Deep/Rico-Mariani-Visual-Studio-Today-Tomorrow-and-Beyond)