PDA

View Full Version : [Giải nhanh] Bài tập về Lập trình Visua basic6.0neptunes
08-11-2009, 04:24 PM
Bài tập: Tìm số N trong dãy số nguyên sao cho N chia hết cho các phần tử trong dãy số là nhiều nhất
Dim a(20) As Integer
Dim n As Integer
Private Sub Cmdkq_Click()
Dim max As Integer
Dim d As Integer
max = 0
d = 0
For i = 1 To n - 1
For j = i + 1 To n
If a(i) Mod a(j) = 0 Then
d = d + 1
End If
If max < d Then
max = d
k = i
End If
Next
Next
txtkq.Text = a(j)
End Sub
Private Sub txtn_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
txtvn.Text = txtvn.Text & " " & txtn.Text
a(n) = txtn.Text
n = n + 1
txtn.Text = " "
End If
End Sub
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/11/08/08/26121257687291.bmp

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/11/08/08/23351257687328.bmphttp://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/11/08/08/91711257687393.bmpCác Pác giúp e bài này với e chạy thử máy báo lỗi .."11" đó e k0 bt đây là lỗi j` mong các pác LT jup" e với. mọi người giải nhanh mình bài này với xem sai ở chỗ nào.
Thanks!

neptunes
08-11-2009, 07:05 PM
ok` k0 có ai bt về VB ak` soa k0 có ai trả lời vậy mong mọi người giúp mình cái

Heroceasar7384
01-12-2009, 06:58 PM
Lỗi Division By Zero là lỗi chia cho số 0. Lỗi này phát sinh khi bạn thực hiện lệnh chia a[i] cho a[j] kết quả lấy phần dư. Bạn nên có điều kiện j <> 0 thì chương trình của bạn sẽ hết lỗi

vietdungvt
19-06-2010, 06:40 AM
mihn cũng đang học vb.bạn có bài nào hay không cho mình cái mã