PDA

View Full Version : [Giải nhanh] BÀi tập VB 6.0neptunes
09-11-2009, 03:44 PM
Mọi người ơi giải dùm E BT này vơi e e thử cách trong Pascal nhưng không được::
Đề bài: Đảo ngược dãy số
Viết Code của cho bài này, thực hiện nút lệnh cho Đảo ngược dãy dãy số của bài trên,mong được mọi người help!!!!!!!!

vdit_nmt
09-11-2009, 05:29 PM
bạn hỏi củ thể là cái gì? code hay ý tưởng giải bài toán.
mình có ý tưởng thế này:
- giả sử khai báo 1 xâu là st
- nếu xâu st có 1 ký tự thì đảo ngược = st
- ngược lại: xâu đảo = ký tự cuối + đệ quy phần còn lại của xâu st


Function DeQui(St:String):String;
Begin
If Length(St)<=1 Then DeQui:=St
Else DeQui:=St[Length(St)] + DeQui(Copy(St,1,Length(St)-1));
End;

cái đoạn code mình viết trên pascal ( máy tính của mình ko có vb )

neptunes
09-11-2009, 07:20 PM
mình đang cần viết CODE trên VB 6.0 mà YOU

minhtoan
22-07-2010, 04:46 PM
code đó ok đây
tạo 1 textbox
1 cái command
rùi code đó vào textbox
command thì chọn lệnh click!