PDA

View Full Version : Đã bị "dê" còn bị tátlove_story
02-12-2011, 05:45 PM
Thiệt đơn thiệt kép, thiệt thể xác thiệt tinh thần. Có cái thiệt nào to hơn cái thiệt này không?

http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20111128/tat.jpg (http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20111128/tat.jpg)

http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20111128/tat1.jpg (http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20111128/tat1.jpg)

http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20111128/tat2.jpg (http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20111128/tat2.jpg)

http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20111128/tat3.jpg (http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20111128/tat3.jpg)

http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20111128/tat4.jpg (http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20111128/tat4.jpg)

http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20111128/tat5.jpg (http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20111128/tat5.jpg)

http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20111128/tat6.jpg (http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20111128/tat6.jpg)

http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20111128/tat7.jpg (http://docbao.vn/NewsMedia/assets%5Cimage_20111128/tat7.jpg)

Theo 24h.com.vn