PDA

View Full Version : Tập hợp các giáo trình cần thiết cho bạnduchienan
08-09-2009, 12:17 PM
các giáo trình cơ bản cũng khá cần thiết cho các bạn vừa bắt đầu nhập môn tin học, gồm các giáo trình Microsoft access, Excel, Power point, Word, Bảo trì máy tính, Ngôn ngữ lập trình.
Chúc các bạn học tốt với những giáo trình trên.

(http://www.mediafire.com/file/rntwy0mjmy2/Giao_trinh_Access_congtoan.net.rar)Giáo trình Microsoft Access (http://www.mediafire.com/file/rntwy0mjmy2/Giao_trinh_Access_congtoan.net.rar)

(http://www.mediafire.com/file/wfmyzjnwnnh/Giao_trinh_excel_congtoan.net.rar)Giáo trình Microsoft Excel (http://www.mediafire.com/file/rntwy0mjmy2/Giao_trinh_Access_congtoan.net.rar) (http://www.mediafire.com/file/wfmyzjnwnnh/Giao_trinh_excel_congtoan.net.rar)

(http://www.mediafire.com/file/dl1jqzzju2n/Giao_trinh_Powerpoint_congtoan.net.rar)Giáo trình Microsoft Power point (http://www.mediafire.com/file/dl1jqzzju2n/Giao_trinh_Powerpoint_congtoan.net.rar)

(http://www.mediafire.com/file/zgjlmmgmwde/Giao_trinh_MS_Word_congtoan.net.rar)Giáo trình Microsoft Word (http://www.mediafire.com/file/zgjlmmgmwde/Giao_trinh_MS_Word_congtoan.net.rar)

(http://www.mediafire.com/file/m222tcdzoew/Giao_trinh_bao_tri_may_tinh_congtoan.net.rar)Giáo trình Microsoft Bảo trì máy tính (http://www.mediafire.com/file/m222tcdzoew/Giao_trinh_bao_tri_may_tinh_congtoan.net.rar)

(http://www.mediafire.com/file/tnzxzqjmmmw/Giao_trinh_Ngon_ngu_lap_trinh_congtoan.net.rar)Gi o trình Microsoft NN lập trình (http://www.mediafire.com/file/tnzxzqjmmmw/Giao_trinh_Ngon_ngu_lap_trinh_congtoan.net.rar) (http://www.mediafire.com/file/tnzxzqjmmmw/Giao_trinh_Ngon_ngu_lap_trinh_congtoan.net.rar)