PDA

View Full Version : Tuyển tập ebook tin họcthe558
07-01-2010, 09:23 AM
Xây dựng ứng dụng web với Jakarta Struts Live (http://558.vn/ebook/lap_trinh_web/xay_dung_ung_dung_web_voi_jakarta_struts_live/)
Tổng quan về Ghost (http://558.vn/ebook/ebook_tin_hoc_van_phong/tong_quan_ve_ghost/)
Bộ tài liệu về Oracle (http://558.vn/ebook/giao_trinh_co_ban_khac/bo_tai_lieu_ve_oracle/)
Tìm hiều DHTML (http://558.vn/ebook/ebook_aspnet/tim_hieu_dhtml/)
Tìm hiểu về CSS (http://558.vn/ebook/ebook_aspnet/tim_hieu_ve_css/)
ASP .Net (http://558.vn/ebook/ebook_aspnet/asp_net/)
Sổ tay công nghệ thông tin và truyền thông cho doanh nghiệp (http://558.vn/ebook/giao_trinh_co_ban_khac/so_tay_cong_nghe_thong_tin_va_truyen_thong_cho_doa nh_nghiep/)
Tìm hiểu về ISO (http://558.vn/ebook/giao_trinh_co_ban_khac/tim_hieu_ve_iso/)
Bảo mật mạng bằng ip (http://558.vn/ebook/mang_va_truyen_thong/bao_mat_mang_bang_ip/)
Phân tích qui trình nghiệp vụ quản lý siêu thị (http://558.vn/ebook/cong_nghe_phan_mem/phan_tich_qui_trinh_nghiep_vu_quan_ly_sieu_thi/)
Tài liệu - 13 bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống (http://558.vn/ebook/cong_nghe_phan_mem/tai_lieu_13_bai_tap_lon_mon_phan_tich_thiet_ke_he_ thong/)
Lập trình web căn bản JSP (http://558.vn/ebook/ebook_jsp/lap_trinh_web_can_ban_jsp/)
Tự học PHP (http://558.vn/ebook/ebook_php/tu_hoc_php/)
Tập hợp các bài thực hành về CorelDraw (http://558.vn/ebook/ebook_corel_draw/tap_hop_cac_bai_thuc_hanh_ve_coreldraw/)
Sách về lập trình Microsoft Access 2000 (http://558.vn/ebook/ebook_tin_hoc_van_phong/sach_ve_lap_trinh_microsoft_access_2000/)
Thuật ngữ tin học (http://558.vn/ebook/ebook_su_dung_windows/thuat_ngu_tin_hoc/)