PDA

View Full Version : Cần giúp progressbar không chạy đúng trên win7sunbin
21-03-2016, 07:31 PM
chào mọi người mình gặp vấn đề với thanh progressbar mình lập trình vb.net (visual studo 2008)nó bị lỗi thế này:
mình cho nó chạy trên win xp thì nó lấp đầy thanh progressbar còn mình cho nó chạy trên win7 thì nó lại bị thiếu một chút tức là trên win xp khi chạy đến 100% thì nó lấp đầy thanh còn trên win 7 khi chạy đến 100% nó bị thiếu ai biết chĩ cho mình cách khác phục với mình có gửi code len mong sự giúp đỡ của mọi người

Imports System.Threading
Imports System.ComponentMode
Public Class Form1
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim i As Integer
For i = 1 To 1000 Step 1
ProgressBar1.Value = i
Label1.Text = i / 10
Application.DoEvents()

Next
Thread.Sleep(4000)
Me.Close()
End Sub
End Class