PDA

View Full Version : NgoiNhaIT.Net - Diễn đàn chia sẽ kiến thức về tin họcpipi
31-01-2010, 06:36 PM
"Hãy chia sẻ những gì mình biết, và bạn sẽ nhận lại những gì mình chưa biết".
Đó là câu khẩu hiệu của diễn đàn
http://ngoinhait.net/ngoi-nha-it.gif


Ở diễn đàn NgoiNhaIT.Net các bạn sẽ được biết mọi thứ về vấn đề tin học:


Chúng tôi có rất nhiều box khác nhau để cho bạn lựa chọn:
1. Trung tâm phần mềm: (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-trung-t%C3%A2m-ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m--8.ngoinhait.net)


Phần mềm Tiếng Việt (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-vietnamese-software--9.ngoinhait.net)
Phần mềm hệ thống và bảo mật (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-software-systems-and-security--10.ngoinhait.net)
Phần mềm desktop và văn phòng (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-desktop-and-office-software--11.ngoinhait.net)
Multimedia (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=12)
Desktop Enhancements (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=13)
Công cụ Internet (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-internet-tools--14.ngoinhait.net)
Download/Upload & Searching (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=15)
Anti-Virus (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-anti-virus--16.ngoinhait.net)
AVG (http://www.vn-zoom.com/AVG)
Avira (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=18)
BitDefender (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=19)
Kaspersky (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=20)
McAfee (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=21)
NOD32 (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=22)
Norton (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=23)
Phần mềm đồ họa và thiết kế lập trình (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-graphics-software-design-programming--25.ngoinhait.net)
Hệ điều hành (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-operating-system--26.ngoinhait.net)
Microsoft Window XP (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=27)
Microsoft Window Vista (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=29)
Microsoft Window Seven (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=31)
Linux (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=32)
Ghost (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=206)
Portable (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=35)
All in One (AIO) (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=36)
Driver (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=205)


2. Ebook (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-ebook--38.ngoinhait.net)


Sách khoa học - kĩ thuật (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-s%C3%A1ch-khoa-h%E1%BB%8Dc-k%C4%A9-thu%E1%BA%ADt--39.ngoinhait.net)
Sách về lập trình ( PHP and MySQL, ASP, ASP.Net, CGI, PERL, Pascal | C/C++, C# & Winform,...) (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-s%C3%A1ch-v%E1%BB%81-l%E1%BA%ADp-tr%C3%ACnh-php-and-mysql-asp-asp-net-cgi-perl-pascal-c-c-c-winform--40.ngoinhait.net)
Tác phẩm văn học (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-t%C3%A1c-ph%E1%BA%A9m-v%C4%83n-h%E1%BB%8Dc--41.ngoinhait.net)


Truyện (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-truy%E1%BB%87n--42.ngoinhait.net)
Sách tham khảo (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-s%C3%A1ch-tham-kh%E1%BA%A3o--44.ngoinhait.net)
Đề thi mẫu (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=194)
Tiểu thuyết (Novel) (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-ti%E1%BB%83u-thuy%E1%BA%BFt-novel--45.ngoinhait.net)
Sách Công nghệ thông tin (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-s%C3%A1ch-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-th%C3%B4ng-tin--46.ngoinhait.net)
Sách nói (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-s%C3%A1ch-n%C3%B3i--47.ngoinhait.net)
Sách về tin học căn bản (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-s%C3%A1ch-v%E1%BB%81-tin-h%E1%BB%8Dc-c%C4%83n-b%E1%BA%A3n--207.ngoinhait.net)


3. Thư viện mã nguồn (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-th%C6%B0-vi%E1%BB%87n-m%C3%A3-ngu%E1%BB%93n--49.ngoinhait.net)


Joomla - Mambo (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-joomla-mambo--50.ngoinhait.net)
Forum VBB (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-forum-vbb--54.ngoinhait.net)
ASP Scripts (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-asp-scripts--70.ngoinhait.net)
.NET Scripts (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-net-scripts--76.ngoinhait.net)
PHP Scripts (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-php-scripts--82.ngoinhait.net)
C / C++ / VB (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-c-c-vb--118.ngoinhait.net)
Java / JavaScript / JSP (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-java-javascript-jsp--122.ngoinhait.net)
Perl - Delphi - Pascal - Others (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-perl-delphi-pascal-others--126.ngoinhait.net)
Hàng Việt hóa (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-h%C3%A0ng-vi%E1%BB%87t-h%C3%B3a--128.ngoinhait.net)
Forum MyBB (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-forum-mybb--202.ngoinhait.net)


4. Chia sẽ kiến thức (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-chia-s%E1%BA%BD-ki%E1%BA%BFn-th%E1%BB%A9c--155.ngoinhait.net)


Kiến thức - Tiêu dùng (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-ki%E1%BA%BFn-th%E1%BB%A9c-ti%C3%AAu-d%C3%B9ng--156.ngoinhait.net)
Tư vấn Mua và Nâng cấp máy tính (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=157)
Tin Học Căn Bản (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-tin-h%E1%BB%8Dc-c%C4%83n-b%E1%BA%A3n--158.ngoinhait.net)


Phần cứng, mạng (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-ph%E1%BA%A7n-c%E1%BB%A9ng-m%E1%BA%A1ng--159.ngoinhait.net)
AMD (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=160)
Intel (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=161)
Sử dụng Internet (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-internet--162.ngoinhait.net)
Sử dụng phần mềm (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m--163.ngoinhait.net)
Bảo mật máy tính, diệt virus (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-b%E1%BA%A3o-m%E1%BA%ADt-m%C3%A1y-t%C3%ADnh-di%E1%BB%87t-virus--164.ngoinhait.net)
Sử dụng Hệ điều hành (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-h%E1%BB%87-%C4%91i%E1%BB%81u-h%C3%A0nh--165.ngoinhait.net)
Linux (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=166)
Lập trình (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-l%E1%BA%ADp-tr%C3%ACnh--167.ngoinhait.net)
HTML / CSS / Javascript (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=168)
PHP & MySQL (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=169)
ASP & ASP.Net (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=170)
Pascal | C/C++ (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=171)
Java & JSP (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=172)
C# & Winform (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=173)
Web Hosting & Domains (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-web-hosting-domains--174.ngoinhait.net)
Shared Hosting & Domains (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=175)
VPS & Dedicated Server (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=176)
Hosting free by NgoiNhaIT.Net (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=177)
Hướng dẫn kỹ thuật (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=178)
Advertising (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=180)
Web Design (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-web-design--181.ngoinhait.net)
Giới thiệu Website (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=182)

5. Góc Thư Giãn (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-g%C3%B3c-th%C6%B0-gi%C3%A3n--130.ngoinhait.net)


Movie (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-movie--131.ngoinhait.net)
Music (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-music--132.ngoinhait.net)
Ảnh vui (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-%E1%BA%A3nh-vui--133.ngoinhait.net)
Trung tâm vui cười (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-trung-t%C3%A2m-vui-c%C6%B0%E1%BB%9Di--134.ngoinhait.net)
Truyện hài (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=193)
Thế giới game (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-game--135.ngoinhait.net)
Game Online (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=136)
Thông tin Games (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=148)
Thảo luận Games PC (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=149)
Console games (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=150)
Download (http://forum.ngoinhait.net/forumdisplay.php?fid=151)
Quán cóc (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-qu%C3%A1n-c%C3%B3c--153.ngoinhait.net)
Tán gẫu (http://forum.ngoinhait.net/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-t%C3%A1n-g%E1%BA%ABu--154.ngoinhait.net)
Hi vọng bạn sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức về tin học và chia sẻ kiến thức của mình tại diễn đàn NgoiNhaIT.Net nhé.


Địa chỉ của diễn đàn nè:

Trang chủ (http://ngoinhait.net)


Diễn đàn (http://forum.ngoinhait.net)


Nghe nhạc free (http://music.ngoinhait.net)


Xem phim free (http://movie.ngoinhait.net)


Xem TV free (http://tv.ngoinhait.net)


Đọc báo free (http://news.ngoinhait.net)


Leech link free (http://tonghop365.com)


Software free (http://just-download.com)