PDA

View Full Version : Không paste được trong win 7 do lỗi admingoose
19-02-2010, 08:18 PM
Dù mình đã chạy win 7 dưới quyền admin rồi nhưng khi copy rồi paste vào một số thư mục nó vẫn không cho và báo lỗi thế này: "You'll need permission to perform this action"
Làm sao khắc phục lỗi này đây?

http://itvnn.net/images/misc/progress.gif