PDA

View Full Version : Ebook Visual Basic 6.0mrhoanganhvlg
24-02-2010, 03:06 PM
Giáo trình VB6
http://www.ziddu.com/download/8674542/GiaotrinhVisualBasic.doc.html

Visual Basic 6.0 căn bản

http://www.ziddu.com/download/8674543/VB6coban.doc.html (http://www.ziddu.com/download/8674543/VB6coban.doc.html)
:MatCuoi (63):Thủ thuật trong VB6.0
http://www.ziddu.com/download/8674544/MoVB6.doc.html (http://www.ziddu.com/download/8674544/MoVB6.doc.html)

Bài tập thực hành VB6

http://www.ziddu.com/download/8674541/BaiTapThuchanhVB.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/8674541/BaiTapThuchanhVB.pdf.html)
http://www.ziddu.com/download/8674540/baitapVisualBasic.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/8674540/baitapVisualBasic.pdf.html)