PDA

View Full Version : Phần mêm mobile s60v2 haystorevan
27-03-2010, 08:11 PM
Tình hình là mình có 1 con Nokia s60v2, mình có dùng một số phần mềm và thấy khá hay nên muốn share cho mọi người:
Link download:
X-plore (Phần mềm quản lí tập tin):
http://shareflare.net/download/8814.88020a5503a73e47d776a97ea (http://shareflare.net/download/8814.88020a5503a73e47d776a97ea/X_plore_S601.30.sis.html%20http://shareflare.net/download/8441.b8b41001c833593b4d4c1c871/FONT_ChuanN72N70.sis.html%20http://shareflare.net/download/8785.cbebbe8f81ae0918327191c9f/ExplodeArena.sis.html%20http://shareflare.net/download/5669.a586fab1e73ef30b6ae1c71d9/Ttpod_v3.3.1.sis.html%20http://shareflare.net/download/6944.6b61dc1b879b04560d532bbb4/UCWEB_7.0.0.41_352_27_09122817.sis.html%20http://shareflare.net/download/6512.65b4144f3128902a3e1f88c43/MacroMedia_Flash_1.1_Full_6600_7610_DotSiS.sis.htm l%20http://shareflare.net/download/3137.ddb3b38408b122f9029653bc9/SmartMovie.v3.40.sis.html%20http://shareflare.net/download/0226.0e82960c431504b10c110fd34/InTop.v2.7.0.Viet.Hoa.All.Files.sis.html%20http://shareflare.net/download/0775.0087404f8b5edb3bd587f941e/LichVanNienv1.0.sis.html%20http://shareflare.net/download/2351.b22eafbfe198cab9ac23f22e5/HandyClock.V4.07.Viet.Hoa_LinhKent.sis.html)
/X_plore_S601.30.sis.html (http://shareflare.net/download/8814.88020a5503a73e47d776a97ea/X_plore_S601.30.sis.html%20http://shareflare.net/download/8441.b8b41001c833593b4d4c1c871/FONT_ChuanN72N70.sis.html%20http://shareflare.net/download/8785.cbebbe8f81ae0918327191c9f/ExplodeArena.sis.html%20http://shareflare.net/download/5669.a586fab1e73ef30b6ae1c71d9/Ttpod_v3.3.1.sis.html%20http://shareflare.net/download/6944.6b61dc1b879b04560d532bbb4/UCWEB_7.0.0.41_352_27_09122817.sis.html%20http://shareflare.net/download/6512.65b4144f3128902a3e1f88c43/MacroMedia_Flash_1.1_Full_6600_7610_DotSiS.sis.htm l%20http://shareflare.net/download/3137.ddb3b38408b122f9029653bc9/SmartMovie.v3.40.sis.html%20http://shareflare.net/download/0226.0e82960c431504b10c110fd34/InTop.v2.7.0.Viet.Hoa.All.Files.sis.html%20http://shareflare.net/download/0775.0087404f8b5edb3bd587f941e/LichVanNienv1.0.sis.html%20http://shareflare.net/download/2351.b22eafbfe198cab9ac23f22e5/HandyClock.V4.07.Viet.Hoa_LinhKent.sis.html)
Font tiếng Việt:
http://shareflare.net/download (http://shareflare.net/download/8814.88020a5503a73e47d776a97ea/X_plore_S601.30.sis.html%20http://shareflare.net/download/8441.b8b41001c833593b4d4c1c871/FONT_ChuanN72N70.sis.html%20http://shareflare.net/download/8785.cbebbe8f81ae0918327191c9f/ExplodeArena.sis.html%20http://shareflare.net/download/5669.a586fab1e73ef30b6ae1c71d9/Ttpod_v3.3.1.sis.html%20http://shareflare.net/download/6944.6b61dc1b879b04560d532bbb4/UCWEB_7.0.0.41_352_27_09122817.sis.html%20http://shareflare.net/download/6512.65b4144f3128902a3e1f88c43/MacroMedia_Flash_1.1_Full_6600_7610_DotSiS.sis.htm l%20http://shareflare.net/download/3137.ddb3b38408b122f9029653bc9/SmartMovie.v3.40.sis.html%20http://shareflare.net/download/0226.0e82960c431504b10c110fd34/InTop.v2.7.0.Viet.Hoa.All.Files.sis.html%20http://shareflare.net/download/0775.0087404f8b5edb3bd587f941e/LichVanNienv1.0.sis.html%20http://shareflare.net/download/2351.b22eafbfe198cab9ac23f22e5/HandyClock.V4.07.Viet.Hoa_LinhKent.sis.html)
/8441.b8b41001c833593b4d4c1c871/FONT_ChuanN72N70.sis.html (http://shareflare.net/download/8814.88020a5503a73e47d776a97ea/X_plore_S601.30.sis.html%20http://shareflare.net/download/8441.b8b41001c833593b4d4c1c871/FONT_ChuanN72N70.sis.html%20http://shareflare.net/download/8785.cbebbe8f81ae0918327191c9f/ExplodeArena.sis.html%20http://shareflare.net/download/5669.a586fab1e73ef30b6ae1c71d9/Ttpod_v3.3.1.sis.html%20http://shareflare.net/download/6944.6b61dc1b879b04560d532bbb4/UCWEB_7.0.0.41_352_27_09122817.sis.html%20http://shareflare.net/download/6512.65b4144f3128902a3e1f88c43/MacroMedia_Flash_1.1_Full_6600_7610_DotSiS.sis.htm l%20http://shareflare.net/download/3137.ddb3b38408b122f9029653bc9/SmartMovie.v3.40.sis.html%20http://shareflare.net/download/0226.0e82960c431504b10c110fd34/InTop.v2.7.0.Viet.Hoa.All.Files.sis.html%20http://shareflare.net/download/0775.0087404f8b5edb3bd587f941e/LichVanNienv1.0.sis.html%20http://shareflare.net/download/2351.b22eafbfe198cab9ac23f22e5/HandyClock.V4.07.Viet.Hoa_LinhKent.sis.html)
Game Boom:
http://shareflare.net/download/8785.cbebbe8f81ae0918327191c9f/ExplodeArena.sis.html (http://shareflare.net/download/8814.88020a5503a73e47d776a97ea/X_plore_S601.30.sis.html%20http://shareflare.net/download/8441.b8b41001c833593b4d4c1c871/FONT_ChuanN72N70.sis.html%20http://shareflare.net/download/8785.cbebbe8f81ae0918327191c9f/ExplodeArena.sis.html%20http://shareflare.net/download/5669.a586fab1e73ef30b6ae1c71d9/Ttpod_v3.3.1.sis.html%20http://shareflare.net/download/6944.6b61dc1b879b04560d532bbb4/UCWEB_7.0.0.41_352_27_09122817.sis.html%20http://shareflare.net/download/6512.65b4144f3128902a3e1f88c43/MacroMedia_Flash_1.1_Full_6600_7610_DotSiS.sis.htm l%20http://shareflare.net/download/3137.ddb3b38408b122f9029653bc9/SmartMovie.v3.40.sis.html%20http://shareflare.net/download/0226.0e82960c431504b10c110fd34/InTop.v2.7.0.Viet.Hoa.All.Files.sis.html%20http://shareflare.net/download/0775.0087404f8b5edb3bd587f941e/LichVanNienv1.0.sis.html%20http://shareflare.net/download/2351.b22eafbfe198cab9ac23f22e5/HandyClock.V4.07.Viet.Hoa_LinhKent.sis.html)
Phần mềm nghe tất cả các đuôi nhạc:
http://shareflare.net/download/5669.a586fab1e73ef30b6ae1c71d9/Ttpod_v3.3.1.sis.html (http://shareflare.net/download/8814.88020a5503a73e47d776a97ea/X_plore_S601.30.sis.html%20http://shareflare.net/download/8441.b8b41001c833593b4d4c1c871/FONT_ChuanN72N70.sis.html%20http://shareflare.net/download/8785.cbebbe8f81ae0918327191c9f/ExplodeArena.sis.html%20http://shareflare.net/download/5669.a586fab1e73ef30b6ae1c71d9/Ttpod_v3.3.1.sis.html%20http://shareflare.net/download/6944.6b61dc1b879b04560d532bbb4/UCWEB_7.0.0.41_352_27_09122817.sis.html%20http://shareflare.net/download/6512.65b4144f3128902a3e1f88c43/MacroMedia_Flash_1.1_Full_6600_7610_DotSiS.sis.htm l%20http://shareflare.net/download/3137.ddb3b38408b122f9029653bc9/SmartMovie.v3.40.sis.html%20http://shareflare.net/download/0226.0e82960c431504b10c110fd34/InTop.v2.7.0.Viet.Hoa.All.Files.sis.html%20http://shareflare.net/download/0775.0087404f8b5edb3bd587f941e/LichVanNienv1.0.sis.html%20http://shareflare.net/download/2351.b22eafbfe198cab9ac23f22e5/HandyClock.V4.07.Viet.Hoa_LinhKent.sis.html)
Phần mềm vào Web(UC WEB):
http://shareflare.net/download/6944.6b61dc1b879b04560d532bbb4/UCWEB_7.0.0.41_352_27_09122817.sis.html (http://shareflare.net/download/8814.88020a5503a73e47d776a97ea/X_plore_S601.30.sis.html%20http://shareflare.net/download/8441.b8b41001c833593b4d4c1c871/FONT_ChuanN72N70.sis.html%20http://shareflare.net/download/8785.cbebbe8f81ae0918327191c9f/ExplodeArena.sis.html%20http://shareflare.net/download/5669.a586fab1e73ef30b6ae1c71d9/Ttpod_v3.3.1.sis.html%20http://shareflare.net/download/6944.6b61dc1b879b04560d532bbb4/UCWEB_7.0.0.41_352_27_09122817.sis.html%20http://shareflare.net/download/6512.65b4144f3128902a3e1f88c43/MacroMedia_Flash_1.1_Full_6600_7610_DotSiS.sis.htm l%20http://shareflare.net/download/3137.ddb3b38408b122f9029653bc9/SmartMovie.v3.40.sis.html%20http://shareflare.net/download/0226.0e82960c431504b10c110fd34/InTop.v2.7.0.Viet.Hoa.All.Files.sis.html%20http://shareflare.net/download/0775.0087404f8b5edb3bd587f941e/LichVanNienv1.0.sis.html%20http://shareflare.net/download/2351.b22eafbfe198cab9ac23f22e5/HandyClock.V4.07.Viet.Hoa_LinhKent.sis.html)
Phần mềm chạy file flash:
http://shareflare.net/download/6512.65b4144f3128902a3e1f88c43/MacroMedia_Flash_1.1_Full_6600_7610_DotSiS.sis.htm l (http://shareflare.net/download/8814.88020a5503a73e47d776a97ea/X_plore_S601.30.sis.html%20http://shareflare.net/download/8441.b8b41001c833593b4d4c1c871/FONT_ChuanN72N70.sis.html%20http://shareflare.net/download/8785.cbebbe8f81ae0918327191c9f/ExplodeArena.sis.html%20http://shareflare.net/download/5669.a586fab1e73ef30b6ae1c71d9/Ttpod_v3.3.1.sis.html%20http://shareflare.net/download/6944.6b61dc1b879b04560d532bbb4/UCWEB_7.0.0.41_352_27_09122817.sis.html%20http://shareflare.net/download/6512.65b4144f3128902a3e1f88c43/MacroMedia_Flash_1.1_Full_6600_7610_DotSiS.sis.htm l%20http://shareflare.net/download/3137.ddb3b38408b122f9029653bc9/SmartMovie.v3.40.sis.html%20http://shareflare.net/download/0226.0e82960c431504b10c110fd34/InTop.v2.7.0.Viet.Hoa.All.Files.sis.html%20http://shareflare.net/download/0775.0087404f8b5edb3bd587f941e/LichVanNienv1.0.sis.html%20http://shareflare.net/download/2351.b22eafbfe198cab9ac23f22e5/HandyClock.V4.07.Viet.Hoa_LinhKent.sis.html)
Phần mềm xem phim:
http://shareflare.net/download/3137.ddb3b38408b122f9029653bc9/SmartMovie.v3.40.sis.html (http://shareflare.net/download/8814.88020a5503a73e47d776a97ea/X_plore_S601.30.sis.html%20http://shareflare.net/download/8441.b8b41001c833593b4d4c1c871/FONT_ChuanN72N70.sis.html%20http://shareflare.net/download/8785.cbebbe8f81ae0918327191c9f/ExplodeArena.sis.html%20http://shareflare.net/download/5669.a586fab1e73ef30b6ae1c71d9/Ttpod_v3.3.1.sis.html%20http://shareflare.net/download/6944.6b61dc1b879b04560d532bbb4/UCWEB_7.0.0.41_352_27_09122817.sis.html%20http://shareflare.net/download/6512.65b4144f3128902a3e1f88c43/MacroMedia_Flash_1.1_Full_6600_7610_DotSiS.sis.htm l%20http://shareflare.net/download/3137.ddb3b38408b122f9029653bc9/SmartMovie.v3.40.sis.html%20http://shareflare.net/download/0226.0e82960c431504b10c110fd34/InTop.v2.7.0.Viet.Hoa.All.Files.sis.html%20http://shareflare.net/download/0775.0087404f8b5edb3bd587f941e/LichVanNienv1.0.sis.html%20http://shareflare.net/download/2351.b22eafbfe198cab9ac23f22e5/HandyClock.V4.07.Viet.Hoa_LinhKent.sis.html)
Intop(Quản lí Pin, Khóa phím tự động, xem RAM ...):
http://shareflare.net/download/0226.0e82960c431504b10c110fd34/InTop.v2.7.0.Viet.Hoa.All.Files.sis.html (http://shareflare.net/download/8814.88020a5503a73e47d776a97ea/X_plore_S601.30.sis.html%20http://shareflare.net/download/8441.b8b41001c833593b4d4c1c871/FONT_ChuanN72N70.sis.html%20http://shareflare.net/download/8785.cbebbe8f81ae0918327191c9f/ExplodeArena.sis.html%20http://shareflare.net/download/5669.a586fab1e73ef30b6ae1c71d9/Ttpod_v3.3.1.sis.html%20http://shareflare.net/download/6944.6b61dc1b879b04560d532bbb4/UCWEB_7.0.0.41_352_27_09122817.sis.html%20http://shareflare.net/download/6512.65b4144f3128902a3e1f88c43/MacroMedia_Flash_1.1_Full_6600_7610_DotSiS.sis.htm l%20http://shareflare.net/download/3137.ddb3b38408b122f9029653bc9/SmartMovie.v3.40.sis.html%20http://shareflare.net/download/0226.0e82960c431504b10c110fd34/InTop.v2.7.0.Viet.Hoa.All.Files.sis.html%20http://shareflare.net/download/0775.0087404f8b5edb3bd587f941e/LichVanNienv1.0.sis.html%20http://shareflare.net/download/2351.b22eafbfe198cab9ac23f22e5/HandyClock.V4.07.Viet.Hoa_LinhKent.sis.html)
Lịch vạn niên xem ngày, giờ tốt, xấu...:
http://shareflare.net/download/0775.0087404f8b5edb3bd587f941e/LichVanNienv1.0.sis.html (http://shareflare.net/download/8814.88020a5503a73e47d776a97ea/X_plore_S601.30.sis.html%20http://shareflare.net/download/8441.b8b41001c833593b4d4c1c871/FONT_ChuanN72N70.sis.html%20http://shareflare.net/download/8785.cbebbe8f81ae0918327191c9f/ExplodeArena.sis.html%20http://shareflare.net/download/5669.a586fab1e73ef30b6ae1c71d9/Ttpod_v3.3.1.sis.html%20http://shareflare.net/download/6944.6b61dc1b879b04560d532bbb4/UCWEB_7.0.0.41_352_27_09122817.sis.html%20http://shareflare.net/download/6512.65b4144f3128902a3e1f88c43/MacroMedia_Flash_1.1_Full_6600_7610_DotSiS.sis.htm l%20http://shareflare.net/download/3137.ddb3b38408b122f9029653bc9/SmartMovie.v3.40.sis.html%20http://shareflare.net/download/0226.0e82960c431504b10c110fd34/InTop.v2.7.0.Viet.Hoa.All.Files.sis.html%20http://shareflare.net/download/0775.0087404f8b5edb3bd587f941e/LichVanNienv1.0.sis.html%20http://shareflare.net/download/2351.b22eafbfe198cab9ac23f22e5/HandyClock.V4.07.Viet.Hoa_LinhKent.sis.html)
Xem giờ thế giới, hẹn giờ ....( code:57889262-40521266)
http://shareflare.net/download/2351.b22eafbfe198cab9ac23f22e5/HandyClock.V4.07.Viet.Hoa_LinhKent.sis.html (http://shareflare.net/download/8814.88020a5503a73e47d776a97ea/X_plore_S601.30.sis.html%20http://shareflare.net/download/8441.b8b41001c833593b4d4c1c871/FONT_ChuanN72N70.sis.html%20http://shareflare.net/download/8785.cbebbe8f81ae0918327191c9f/ExplodeArena.sis.html%20http://shareflare.net/download/5669.a586fab1e73ef30b6ae1c71d9/Ttpod_v3.3.1.sis.html%20http://shareflare.net/download/6944.6b61dc1b879b04560d532bbb4/UCWEB_7.0.0.41_352_27_09122817.sis.html%20http://shareflare.net/download/6512.65b4144f3128902a3e1f88c43/MacroMedia_Flash_1.1_Full_6600_7610_DotSiS.sis.htm l%20http://shareflare.net/download/3137.ddb3b38408b122f9029653bc9/SmartMovie.v3.40.sis.html%20http://shareflare.net/download/0226.0e82960c431504b10c110fd34/InTop.v2.7.0.Viet.Hoa.All.Files.sis.html%20http://shareflare.net/download/0775.0087404f8b5edb3bd587f941e/LichVanNienv1.0.sis.html%20http://shareflare.net/download/2351.b22eafbfe198cab9ac23f22e5/HandyClock.V4.07.Viet.Hoa_LinhKent.sis.html)