PDA

View Full Version : Làm sao để truyền biến trong event Clicklinhchivannam
08-04-2010, 08:44 AM
Chào tất cả!
Mình có 1 đoạn code như sau:

Public Function p_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
' Handle the event.
MessageBox.Show("abcd")
Return True
End Function


Public Function Create()
For i As Integer = 1 To 9
For j As Integer = 1 To 9
node(i, j) = 0
p(i, j) = New PictureBox
p(i, j).Height = 43
p(i, j).Width = 43
p(i, j).Left = (i - 1) * 43 + leftNode
p(i, j).Top = (j - 1) * 43 + topNode
Me.Controls.Add(p(i, j))
p(i, j).Image = l0
AddHandler p(i, j).Click, AddressOf p_Click
Next
Next
End Function

mình nghiên cứu mãi mà không biết cách để lấy được Name của cái sự kiện Click của 1 phần tử p(i,j)

ý định của mình là truyền vào hàm p_Click 2 tham số: i, j để biết khi người ta Click vào là phần tử nào trong mảng!

Mong các bạn giúp đỡ!
Thanks!