PDA

View Full Version : Ảnh cười vỡ ruột :Dkhuongvn
13-09-2009, 11:55 AM
Trời . Tui bị ruột thừa mà

http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/Vui%20cuoi/41.jpg

Miễn bình luận
http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/Vui%20cuoi/42.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/Vui%20cuoi/46.jpg


http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/Vui%20cuoi/45.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/Vui%20cuoi/47.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/Vui%20cuoi/cho.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/Vui%20cuoi/h.jpg

Khi mà thế giới cam kết kô sử dụng tên lửa đạn đạo gắn trên máy bay

http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/Vui%20cuoi/vtc_26798_funny-photo021.jpg

Duyệt binh
http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/Vui%20cuoi/8.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/Vui%20cuoi/13.jpg

Hoa Khôi
http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/Vui%20cuoi/15.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/Vui%20cuoi/16.jpg


http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/Vui%20cuoi/25.jpg


Bảng thử mắt đời mới
http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/Vui%20cuoi/26.jpg

(http://haiphongit.com/forum/showthread.php?do=post_thanks_add&p=39038)