PDA

View Full Version : Tài liệu NetBean {tiếng việt}khuongvn
13-09-2009, 12:16 PM
Chào mừng đến với NetBeans IDE!
Trình huấn luyện này cung cấp một giới thiệu rất đơn giản và ngắn gọn về quy trình hoạt động của NetBeans IDE (http://www.netbeans.org/features/ide/index.html) bằng cách dẫn bạn đi qua việc tạo một ứng dụng bảng điều khiển Java "Hello World" đơn giản. Khi bạn đã kết thúc với trình huấn luyện này, bạn sẽ có một kiến thức tổng quát về cách thức để tạo, xây dựng, và chạy các ứng dụng trong IDE.
Trình huấn luyện này mất ít nhất 10 phút để hoàn thành.
Sau khi bạn hoàn thành trình huấn luyện này, bạn có thể tiếp tục với các kho kiến thức (http://www.netbeans.org/kb/55/index.html#trails) của NetBeans IDE. Các kho kiến thức cung cấp những trình huấn luyện dễ hiểu làm nổi bật một phạm vi rộng của các tính năng IDE và các kỹ thuật lập trình cho nhiều loại ứng dụng. Nếu bạn không muốn làm một ứng dụng "Hello World", bạn có thể bỏ qua trình huấn luyện này và chuyển thẳng sang các kho kiến thức.
Trước khi Bạn Bắt đầu

Để viết chương trình đầu tiên của bạn, bạn sẽ cần có phần mềm sau được cài đặt trên hệ thống của bạn:


J2SE(TM) Development Kit (JDK), phiên bản 5.0 hoặc phiên bản tương thích (tải xuống (http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp))

NetBeans IDE 5.5 (http://www.netbeans.org/features/ide/index.html) (tải xuống (http://www.netbeans.info/downloads/index.php)).

Thiết lập Dự án

Để tạo một dự án IDE:


Khởi động NetBeans IDE.


Trong IDE, chọn File > New Project, như được chỉ ra dưới đây.


http://www.netbeans.org/images/articles/quickstart/file-newproj.png

Trong giao diện thuật sĩ New Project, mở rộng tiêu chuẩn General và chọn Java Application như được hiển thị trong hình minh hoạ dưới đây. Rồi nhấp vào Next.


http://www.netbeans.org/images/articles/quickstart/proj-wizard.png
Trong trang Name and Location của giao diện thuật sĩ, hãy làm như sau (như được hiển thị trong hình minh hoạ dưới đây):

Trong trường Project Name, gõ Hello World App.

Trong trường Create Main Class, gõ helloworldapp.HelloWorldApp.


Chọn hộp đánh dấu Set as Main Project.http://www.netbeans.org/images/articles/quickstart/proj-wizard2.png
Nhấp vào Finish.
Dự án được tạo và được mở ra trong IDE. Bạn sẽ thấy các thành phần sau:


Cửa sổ Projects, chứa một tổng quan dạng cây của các thành phần của dự án, bao gồm các tệp nguồn, các thư viện mà mã của bạn dựa vào, và vân vân.

Cửa sổ Source Editor với một tệp có tên là HelloWorldApp mở ra.

Cửa sổ Navigator, mà bạn có thể sử dụng để điều hướng nhanh giữa các thành phần trong lớp được chọn.http://www.netbeans.org/images/articles/quickstart/proj-opened.png


Đặt thêm Mã vào Tệp Nguồn được Khởi tạo

Bạn có thể thêm thông điệp "Hello World!" vào mã sườn bằng cách thay thế dòng:

// TODO code application logic here
bằng dòng:
System.out.println("Hello World!");
Lưu thay đổi bằng cách chọn File > Save.
Tệp đó nên giống như sau:

/*
* HelloWorldApp.java
*
* Created on September 15, 2006, 5:27 PM
*
* To change this template, choose Tools > Template Manager
* and open the template in the editor.
*/

package helloworldapp;

/**
* The HelloWorldApp class implements an application that
* simply displays "Hello World!" to the standard output.
*/
public class HelloWorldApp {

/** Creates a new instance of HelloWorldApp */
public HelloWorldApp() {
}

/**
* @param args the command line arguments
*/
public static void main(String[] args) {
//Display "Hello World!"
System.out.println("Hello World!");
}

}
Biên soạn Tệp Nguồn

Để biên soạn tệp nguồn của bạn, chọn Build > Build Main Project từ trình đơn chính của IDE.
Cửa sổ Output mở ra và hiển thị dữ liệu đầu ra tương tự như những gì bạn thấy trong hình minh hoạ sau.


http://www.netbeans.org/images/articles/quickstart/compile-output.png


Nếu dữ liệu đầu ra của việc xây dựng kết luận bằng tuyên bố BUILD SUCCESSFUL , thì xin chúc mừng bạn! Bạn đã biên soạn thành công chương trình của bạn!
Nếu dữ liệu đầu ra của việc xây dựng kết luận bằng tuyên bố BUILD FAILED , bạn có thể có lỗi cú pháp trong mã của bạn. Các lỗi được báo cáo trong cửa sổ Output dưới dạng văn bản siêu liên kết. Bạn nhấp đúp vào một siêu liên kết để điều hướng đến nguồn của lỗi. Sau đó bạn có thể sửa lỗi và chọn Build > Build Main Project một lẫn nữa.
Khi bạn xây dựng dự án, tệp bytecode HelloWorldApp.class được khởi tạo. Bạn có thể xem tệp mới đó được khởi tạo ở đâu bằng cách mở cửa sổ Files và mửo rộng nút Hello World App/build/classes/helloworldapp như được hiển thị trong hình minh hoạ sau.


http://www.netbeans.org/images/articles/quickstart/files-window.png


Khi bạn tạo xong dự án, bạn có thể chạy chương trình của bạn.
Chạy Chương trình

Từ thanh trình đơn của IDE, chọn Run > Run Main Project.
Hình minh hoạ kế tiếp hiển thị những gì mà bạn sẽ thấy.


http://www.netbeans.org/images/articles/quickstart/run-output.png


Xin chúc mừng! Chương trình của bạn đã hoạt động!
Bây giờ bạn đã biết cách để thực hiện một số thao tác lập trình phổ biến nhất trong IDE.

Gửi Hồi âm của Bạn cho Chúng tôi (http://www.netbeans.org/about/contact_form.html?to=3&subject=Feedback:%20NetBeans%20IDE%205.5%20Quick%2 0Start%20Guide)

Các Bước Kế tiếp

For Để xem một bản giới thiệu rộng hơn về các tính năng hữu ích của IDE mà nhìn chung có thể áp dụng được cho tất cả các loại phat triển ứng dụng, xem Giới thiệu về việc Phát triển các Ứng dụng Java Tổng quát (http://www.netbeans.org/kb/55/javase-intro.html).
Để tìm thông tin cụ thể về loại ứng dụng mà bạn đang phát triển, hãy sử dụng kho kiến thức của NetBeans IDE cho loại ứng dụng đó. Mỗi kho kiến thức chứa một loạt trình huấn luyện và hướng dẫn từ căn bản đến nâng cao. Các kho kiến thức đang có sẵn:


Lập trình Java Căn bản (http://www.netbeans.org/kb/trails/java-se.html)
Ứng dụng Java GUI (http://www.netbeans.org/kb/trails/matisse.html)
Ứng dụng Web (http://www.netbeans.org/kb/trails/web.html)Ứng dụng Java EE (http://www.netbeans.org/kb/trails/java-ee.html)
Ứng dụng Di động (http://www.netbeans.org/kb/trails/mobility.html)
Ứng dụng Plug-ins và Rich-Client của NetBeans (http://www.netbeans.org/kb/trails/platform.html)


Nguồn: t3h.vn