PDA

View Full Version : Luyện mắtannhat
16-09-2009, 06:42 PM
Bạn có thể tìm chữ C?

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Nếu tìm đc chữ C rồi hãy thử với con số 6!

9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999 99
99999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999 9999999999
999999999999999999999999 9999999999999999999999999999999999
999969999999999999 9999999999999999
9999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999
99999999 9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999

Và giờ tìm chữ N! (khá là khó)

MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMNMMMMM MMMMMMMMM
MMMM MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM”

Jollibee
16-09-2009, 10:53 PM
Bạn có thể tìm chữ C?

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Nếu tìm đc chữ C rồi hãy thử với con số 6!

9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999 99
99999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999 9999999999
999999999999999999999999 9999999999999999999999999999999999
999969999999999999 9999999999999999
9999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999
99999999 9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999

Và giờ tìm chữ N! (khá là khó)

MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMNMMMMM MMMMMMMMM
MMMM MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM”

Tính chơi trò này để được nhanh chóng cận thị đây mà.

annhat sửa lại chữ ký đi ha, chữ ký size quá khổ cho phép rồi.