PDA

View Full Version : Photoshop - Tất cả phiên bản & kèm theo hướng dẫnHTT.itvn
18-07-2010, 06:13 PM
Start download All version Photoshop.
Photoshop 5.0 (Upload 30-5-2010)
http://c.upanh.com/upload/7/424/TL0.11636253_55500_26910.jpg
Download:
http://www.ziddu.com/download/100544...op5.0.zip.html (http://www.ziddu.com/download/10054428/Photoshop5.0.zip.html)


Photoshop 6.0 (Upload 30-5-2010)
http://c.upanh.com/upload/7/424/UL0.11636256_55500_26910.jpg
Download:
http://www.mediafire.com/download.php?b9nmimbhzum
Pass MF: vn-zoom.com


Photoshop 7.0 (Upload 30-5-2010)
http://c.upanh.com/upload/7/424/CS0.11636264_55500_26910.jpg
Download:
http://www.mediafire.com/download.php?ihlnxetxesk
Pass MF: vn-zoom.com


Photoshop 8.0 (Upload 30-5-2010)
http://c.upanh.com/upload/7/424/LN0.11636269_55500_26910.jpg
Download:
http://www.mediafire.com/download.php?ltf1nwghe71
Pass MF: vn-zoom.com


Photoshop 9.0 (Upload 30-5-2010)
http://c.upanh.com/upload/7/424/VZ0.11636272_55500_26910.jpg
Download:
http://www.mediafire.com/download.php?lecemwwfotn
Pass MF: vn-zoom.com


Photoshop CS3 - 10.0 (Upload 30-5-2010)
http://c.upanh.com/upload/7/424/790.11636274_55500_26910.jpg
Download:
http://www.mediafire.com/download.php?zmgnxyztlai
Pass MF: vn-zoom.com


Photoshop CS4 - 11.0 (Upload 30-5-2010)
http://c.upanh.com/upload/7/424/5A0.11636278_55500_26910.jpg
Download:
http://www.mediafire.com/download.php?xrzyzjcoije
Pass MF: vn-zoom.com


Photoshop CS5 - 12.0 (Upload 30-5-2010)
http://c.upanh.com/upload/7/424/5A0.11636281_55500_26910.jpg
Download:
http://www.mediafire.com/download.php?yjzjbjohobz


Tài liệu hướng dẫn sử dụng Photoshop All Version (Upload 10-10-2009)
http://www.mediafire.com/download.php?2fjwgditnyz


Theo : vn-zoom.com

HTT.itvn
18-07-2010, 06:14 PM
Start download All version Photoshop.
Photoshop 5.0 (Upload 30-5-2010)

Download:
http://www.ziddu.com/download/100544...op5.0.zip.html
Photoshop 6.0 (Upload 30-5-2010)

Download:
http://www.mediafire.com/download.php?b9nmimbhzum
Pass MF: vn-zoom.com
Photoshop 7.0 (Upload 30-5-2010)

Download:
http://www.mediafire.com/download.php?ihlnxetxesk
Pass MF: vn-zoom.com
Photoshop 8.0 (Upload 30-5-2010)

Download:
http://www.mediafire.com/download.php?ltf1nwghe71
Pass MF: vn-zoom.com
Photoshop 9.0 (Upload 30-5-2010)

Download:
http://www.mediafire.com/download.php?lecemwwfotn
Pass MF: vn-zoom.com
Photoshop CS3 - 10.0 (Upload 30-5-2010)

Download:
http://www.mediafire.com/download.php?zmgnxyztlai
Pass MF: vn-zoom.com
Photoshop CS4 - 11.0 (Upload 30-5-2010)

Download:
http://www.mediafire.com/download.php?xrzyzjcoije
Pass MF: vn-zoom.com
Photoshop CS5 - 12.0 (Upload 30-5-2010)

Download:
http://www.mediafire.com/download.php?yjzjbjohobz
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Photoshop All Version (Upload 10-10-2009)
http://www.mediafire.com/download.php?2fjwgditnyz