PDA

View Full Version : Xem hộ mình cái skin này với !!!mouse.sad
19-09-2009, 08:47 PM
:85: mình cài cái skin k14 về và hoạt động tương đối ngon. Chỉ có điều, khi mà mình muốn đưa: bài viết ngẫu nhiên, bài mới nhất, bài xem nhiều lên top thì skin bị lỗi. Trong khi đó, nếu cũng làm như thế với skin k14-lovelinh.net thì lại ngon lành. Chả hiểu làm sao. Help!!! :MatCuoi (65):
Demo: http://atungtb02.summerhost.info/index.php

Demo ảnh: http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/09/19/08/28591253368195.bmp

Quên, đính cái thằng elements.php lên mọi người xem rồi sửa giúp ná!!!


<?PHP
$elements['header']=<<<eot
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="{language}">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="UTF-8" />
<meta content="all" name="robots" />
<meta name="author" content="{blogname}" />
<meta name="description" content="{blogdesc}" />
<meta name="keywords" content="{blogkeywords}" />
{baseurl}
<link rel="alternate" title="{blogname}" href="feed.php" type="application/rss+xml" />
{csslocation}
<title>{pagetitle}{blogname} - {blogdesc}</title>
<script type="text/javascript" src="images/js/common.js?jsver={codeversion}"></script>
{ajax_js}
{extraheader}
<script type="text/javascript" src="highslide/highslide.js"></script>


<script type="text/javascript">

// remove the registerOverlay call to disable the controlbar
hs.registerOverlay(
{
thumbnailId: null,
overlayId: 'controlbar',
position: 'top right',
hideOnMouseOut: true
}
);

hs.graphicsDir = 'highslide/graphics/';
hs.outlineType = 'rounded-white';

</script>

<style type="text/css">
* {
font-family: Verdana, Helvetica;
font-size: 10pt;
}
.highslide {
cursor: url(highslide/graphics/zoomin.cur), pointer;
outline: none;
}
.highslide img {
border: 2px solid gray;
}
.highslide:hover img {
border: 2px solid white;
}

.highslide-image {
border: 2px solid white;
}
.highslide-image-blur {
}
.highslide-caption {
display: none;

border: 2px solid white;
border-top: none;
font-family: Verdana, Helvetica;
font-size: 10pt;
padding: 5px;
background-color: white;
}
.highslide-loading {
display: block;
color: white;
font-size: 9px;
font-weight: bold;
text-transform: uppercase;
text-decoration: none;
padding: 3px;
border-top: 1px solid white;
border-bottom: 1px solid white;
background-color: black;
/*
padding-left: 22px;
background-image: url(highslide/graphics/loader.gif);
background-repeat: no-repeat;
background-position: 3px 1px;
*/
}
a.highslide-credits,
a.highslide-credits i {
padding: 2px;
color: white;
background-color: gray;
text-decoration: none;
font-size: 10px;
}
a.highslide-credits:hover,
a.highslide-credits:hover i {
color: white;
background-color: gray;
}

.highslide-move {
cursor: move;
}

.highslide-overlay {
display: none;
}

/* Controlbar example */
.controlbar {
background: url(highslide/graphics/controlbar4.gif);
width: 167px;
height: 34px;
margin-top: -15px;
}
.controlbar a {
display: block;
float: left;
/*margin: 0px 0 0 4px;*/
height: 27px;
}
.controlbar a:hover {
background-image: url(highslide/graphics/controlbar4-hover.gif);
}
.controlbar .previous {
width: 50px;
}
.controlbar .next {
width: 40px;
background-position: -50px 0;
}
.controlbar .highslide-move {
width: 40px;
background-position: -90px 0;
}
.controlbar .close {
width: 36px;
background-position: -130px 0;
}


/* Necessary for functionality */
.highslide-display-block {
display: block;
}
.highslide-display-none {
display: none;
}
</style>
<script type="text/javascript" src="highslide/highslide.js"></script>
<script type="text/javascript">
hs.graphicsDir = 'highslide/graphics/';
hs.outlineType = 'rounded-white';
</script>
<style type="text/css">
.highslide {
cursor: url(highslide/graphics/zoomin.cur), pointer;
outline: none;
}
.highslide-active-anchor img {
visibility: hidden;
}
.highslide img {
border: 1px solid #666666;
padding: 3px;
background-color: #292929;
}
.highslide:hover img {
border: 1px solid #666666;
padding: 3px;
background-color: #FFFFFF;
}
.highslide-image {
border: 1px solid white;
padding: 3px;
background-color: #FFFFFF;
}
.highslide-image-blur {
}
.highslide-caption {
display: none;
border: 1px solid white;
border-top: none;
font-family: Verdana, Helvetica;
font-size: 10pt;
padding: 5px;
background-color: white;
}
.highslide-loading {
display: block;
color: black;
font-size: 12pt;
font-family: sans-serif;
font-weight: bold;
text-decoration: none;
padding: 2px;
border: 1px solid black;
background-color: white;
padding-left: 22px;
background-image: url(highslide/graphics/loader.white.gif);
background-repeat: no-repeat;
background-position: 3px 1px;
}
a.highslide-credits,
a.highslide-credits i {
padding: 2px;
color: silver;
text-decoration: none;
font-size: 12px;
}
a.highslide-credits:hover,
a.highslide-credits:hover i {
color: white;
background-color: gray;
}

a.highslide-full-expand {
background: url(highslide/graphics/fullexpand.gif) no-repeat;
display: block;
margin: 0 10px 10px 0;
width: 34px;
height: 34px;
}
.highslide-display-block {
display: block;
}
.highslide-display-none {
display: none;
}
</style>
</head>
<body>
eot;

$elements['displayheader']=<<<eot
<div id="wrapper">
<div id="innerWrapper">
<div id="header">
<div id="innerHeader">
<div id="blogLogo">
</div>
<!-- <div class="blog-header">
<h1 class="blog-title"><a href="index.php">{blogname}</a></h1>
<div class="blog-desc">{blogdesc}</div>
</div> -->
<div id="menu">
<ul>
{section_head_components}
</ul>
</div>
</div>
<div class="blockdivider">
</div>
<div class="panel1">
<h5 onclick='showhidediv("ptd");'><font color="blue">™€hµô†™' Blog… Kết nối cộng đồng mạng</font></h5>
<div class="panel-content" align=center id="ptd" style="display: block">
<table>
<tr>
<td align=left class="allhotview"><h1><font color="Black">™€hµô†™'s Blog</font></h1><!--global:{block_Album}--></td>
<td align=left class="allhotview"><h1>Bài mới nhất</h1><!--global:{block_entries}--></td>
<td align=left class="allhotreplies"><h1>Bài xem nhiều nhất</h1><!--global:{block_allhotview}--></td>
<td align=left class="RandArticle"><h1>Bài viết ngẫu nhiên</h1><!--global:{block_RandArticle}--></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="panel-bot1"></div>
</div>
eot;

$elements['mainpage']=<<<eot
<div id="mainWrapper">
<div id="left_column">
<b class="rtop"><b class="r1"></b><b class="r2"></b><b class="r3"></b><b class="r4"></b></b>
<div class="sidebarOne">
<!--global:{section_side_components_one}-->
</div>
<b class="rbottom"><b class="r4"></b><b class="r3"></b><b class="r2"></b><b class="r1"></b></b>
</div>
<div id="right_column">
<b class="rtop"><b class="r1"></b><b class="r2"></b><b class="r3"></b><b class="r4"></b></b>
<div class="sidebarTwo">
<!--global:{section_side_components_two}-->
</div>
<b class="rbottom"><b class="r4"></b><b class="r3"></b><b class="r2"></b><b class="r1"></b></b>
</div>
<div id="maincontent">
<div id="content">
<div id="innerContent">
<div class="blockdivider">
<div id="block1">
<div class="announce" style="display: {ifannouncement}">
<b class="rtop"><b class="r1"></b><b class="r2"></b><b class="r3"></b><b class="r4"></b></b>
<div class="announce-content">{topannounce}</div>
<b class="rbottom"><b class="r4"></b><b class="r3"></b><b class="r2"></b><b class="r1"></b></b>
</div>
</div>
</div>
<div class="article-top" style="display: {iftoppage}">
<div class="pages">{pagebar}</div>
</div>
{mainpart}
<div class="article-bottom" style="display: {ifbottompage}">
<div class="pages">{pagebar}</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
eot;

$elements['otherpage']=<<<eot
<div id="mainWrapper">
<div id="content">
<div id="innerContent">
<div class="formbox">
{mainpart}
</div>
</div>
</div>
eot;

$elements['displayfooter']=<<<eot
<div id="mainWrapper-bottom">
<span class="fcorners-bottom">
<span class="fcorners-bottom span"></span>
</span>
</div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footer-top">
<span class="fcorners-top">
<span class="fcorners-top span"></span>
</span>
</div>
<div id="innerFooter">
<div id="skin">
<center><font color="#cccccc"><br><br><br><br>™€hµô†™' Blog… Kết nối cộng đồng mạng <br>Copyright All by Khoc.info - Developed by: Nguyễn Trọng Tùng <br> Skin k14 for Bo-blog 2.1.0 & 2.1.1<br><font color="red">Tất cả các bài viết trên ™€hµô†™ Blog được sưu tầm trên mạng nên không chịu trách nhiệm bản quyền</font></a></center>
</div>
<div id="w3c">
</div>
</div>
</div>
</div>
eot;

$elements['footer']=<<<eot
</body>
</html>
eot;

$elements['displayall']=<<<eot
{headerhtml}
{headmenu}
{bodymenu}
{sidemenu}
{footmenu}
{footerhtml}
eot;

$elements['msgbox']=<<<eot
<div class="tips">Tips:<br/>{message}</div>
eot;

$elements['sideblock']=<<<eot
<div class="panel">
<h5 onclick='showhidediv("sidebar_{id}");'>{title}</h5>
<div class="panel-content" id="sidebar_{id}" style="display: {ifextend}">
{content}
</div>
<div class="panel-bot"></div>
</div>
eot;
$elements['sideblock_RandArticle']='';
$elements['sideblock_allhotview']='';
$elements['sideblock_entries']='';
$elements['sideblock_music']='';
$elements['sideblock_quicklogin']='';
$elements['sideblock_search']='';

$elements['excerpt']=<<<eot
<div class="textbox">

<div class="textbox-title">
<h4>{entrytitle} {entrystar} {entryicon} </h4>
</div>
{adminbar}
<div class="textbox-content">{entrycontent}</div>
<div class="textbox-bottom">
<img src="{$template['images']}/danhdau.gif"/> ™€hµô†™ Blog :{entrycateicon} {entrycate} | {entrycomment} | {entrytb} | {entryviews} {ifadmin}
</div>
{tbbar}
</div>
eot;

$elements['excerptontop']=<<<eot
<div class="textbox">
<div class="textbox-calendar">
<span class="textbox-calendar-day">{entrydated}</span>
<span class="textbox-calendar-month">{entrydatemnameshort}.{entrydatey}</span>
</div>
<div class="textbox-title">
<h4>
[{$lnc[33]}] <a href="javascript: showhidediv('{topid}');">{entrytitletext}</a> {entrystar} {entryicon}
</h4>
<div class="textbox-label">
{$lnc[238]}: {entryauthor} &nbsp;&nbsp;{$lnc[96]}{entrycate} &nbsp;&nbsp;{$lnc[72]}{entrysourcewithlink} &nbsp;&nbsp;{adminlink}
</div>
</div>
{adminbar}
<div id="{topid}" style="display: none;">
<div class="textbox-content">
{entrycontent}
</div>
<div class="textbox-bottom">
{$lnc[73]}{entrytime}{entrycomment}{entrytb} {entryviews}{tags}{alltags}
</div>
{tbbar}
</div>
</div>
eot;

$elements['viewentry']=<<<eot
<div class="article-top">
<div class="prev-article">{previous}</div>
<div class="next-article">{next}</div>
</div>
<div class="textbox">
<div class="textbox-calendar">
<span class="textbox-calendar-day">{entrydated}</span>
<span class="textbox-calendar-month">{entrydatemnameshort}.{entrydatey}</span>
</div>
<div class="textbox-title">
<h4>{entrytitle} {entrystar} {entryicon} </h4>
<div class="textbox-label">
{$lnc[238]}: {entryauthor} &nbsp;&nbsp;{$lnc[96]}:&nbsp;{entrycate} &nbsp;&nbsp;{$lnc[72]}{entrysourcewithlink} &nbsp;&nbsp;{adminlink} &nbsp;&nbsp;{toolbar}
</div>
</div>
{adminbar}
<div class="textbox-content" id="zoomtext">
{entrycontent} {ifedited}
</div>
<div class="textbox-bottom">
{$lnc[73]}&nbsp;&nbsp;{entrytime}&nbsp;&nbsp;{entrycomment}&nbsp;&nbsp;{entrytb}&nbsp;&nbsp;{entryv iews}&nbsp;&nbsp;{tags}{alltags}
</div>
{tbbar}
</div>
<div id="commentWrapper" class="comment-wrapper">
<a name="topreply"></a>
<div id="addnew"></div>
eot;


$elements['list']=<<<eot
<tr>
<td class="listbox-entry">
[{entrycate}] {entrytitle}
</td>
<td class="listbox-entry" style="word-break: normal;" align="center">{entryauthor}</td>
<td class="listbox-entry" width="70" align="center">{entrydate}</td>
</tr>
eot;

$elements['listbody']=<<<eot
<div class="listbox">
<div class="listbox-table">
<table cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td class="listbox-header">{$lnc[237]}</td>
<td class="listbox-header" style="word-break: normal;">{$lnc[238]}</td>
<td class="listbox-header">{$lnc[239]}</td>
</tr>
{listbody}
</table>
</div>
</div>
eot;

$elements['comment']=<<<eot
<div class="commentbox commentbox-{oddorcouplecss}">
<b class="rtop"><b class="r1"></b><b class="r2"></b><b class="r3"></b><b class="r4"></b></b>
<div class="commentbox-title">
<span class="commentbox-replier">{replier}</span> {replieremail} {replierhomepage} {replierip}
<div class="commentbox-label">{replytime} {addadminreply} {deladminreply} {delreply} {blockreply}</div>
</div>
<div class="commentbox-content">
{replycontent}
<div class="quote" style="display: {ifadminreplied}" id="replied_{commentid}">
<div class="quote-title">{adminrepliershow}</div>
<div class="quote-content">{adminreplycontent}</div>
</div>
</div>
<div id="{commentid}" style="display: none">{adminreplybody}</div>
<b class="rbottom"><b class="r4"></b><b class="r3"></b><b class="r2"></b><b class="r1"></b></b>
</div>
eot;

$elements['trackback']=<<<eot
<div class="trackbackbox">
<b class="rtop"><b class="r1"></b><b class="r2"></b><b class="r3"></b><b class="r4"></b></b>
<div class="trackbackbox-title">
{tbtitle}
<div class="trackbackbox-label">
[{tbtime}] {delreply}
</div>
</div>
<div class="trackbackbox-content">
{$lnc[240]}<a href="{tburl}" target="_blank">{tbblogname}</a><br/>
{$lnc[76]}{tbcontent}
</div>
<b class="rbottom"><b class="r4"></b><b class="r3"></b><b class="r2"></b><b class="r1"></b></b>
</div>
eot;

$elements['form_reply']=<<<eot
<a name="reply"></a>
<div id="commentForm">
<b class="rtop"><b class="r1"></b><b class="r2"></b><b class="r3"></b><b class="r4"></b></b>
<form name="visitorinput" id="visitorinput" method="post" action="javascript: ajax_submit('{jobnow}');">
<div class="formbox-comment">
<div class="formbox-comment-title">{formtitle}</div>
<div class="formbox-comment-input">
{if_neednopsw_begin}
<input name="v_replier" id="v_replier" type="text" size="30" class="text" value="{replier}" {disable_replier}/>&nbsp; {$lnc[246]} {additional}
<br />
<input name="v_password" id="v_password" type="password" size="30" class="text" value="{password}" {disable_password}/>&nbsp; {$lnc[133]} ({$lnc[247]})
<br />
<input name="v_repurl" id="v_repurl" type="text" size="30" class="text" value="{repurl}" />&nbsp; {$lnc[170]}
<br />
<input name="v_repemail" id="v_repemail" type="text" size="30" class="text" value="{repemail}" />&nbsp; {$lnc[248]}
{if_neednopsw_end}

<div id="commentbox-openid" style="display: none;">
<input name="openid_url" id="openid_url" type="text" size="28" class="text" value="{repopenurl}" {disable_openurl}/>&nbsp; {$lnc[314]}
</div>

</div>
<div class="formbox-comment-tool">
<div id="choose-options-panel">
<a onclick="showhidediv('commentbox-openid')" style="cursor:hand;cursor:pointer;"><img src="{$template['images']}/openid.png" alt="OpenID登入" title="OpenID登入" border="0"/></a>
<a onclick="showhidediv('set')" style="cursor:hand;cursor:pointer;"><img src="{$template['images']}/options.png" alt="权限选项" title="{$lnc[242]}, {$lnc[243]}, {$lnc[38]}{$lnc[245]}, {$lnc[284]}" border="0"/></a>
<a onclick="showhidediv('emots')" style="cursor:hand;cursor:pointer;"><img src="{$template['images']}/emots.png" alt="{$lnc[241]}" title="{$lnc[244]}" border="0"/></a>
</div>
<div id="set" class="choose-options" style="display: none;">
<div class="choose-options-content">
<input name="stat_html" id="stat_html" type="checkbox" value="1" style="background-color: #eee" {disable_html} /> {$lnc[242]}
<input name="stat_ubb" id="stat_ubb" type="checkbox" value="1" style="background-color: #eee" {disable_ubb} /> {$lnc[243]}
<input name="stat_emot" id="stat_emot" type="checkbox" value="1" style="background-color: #eee" {disable_emot} /> {$lnc[244]}
<input name="stat_property" id="stat_property" type="checkbox" value="1" onclick="promptreppsw();" style="background-color: #eee"/> {$lnc[38]}{$lnc[245]}
{if_neednopsw_begin}
<input name="stat_rememberme" id="stat_rememberme" type="checkbox" value="1" {checked_rememberme} onclick="quickremember();" style="background-color: #eee"/> {$lnc[284]} {if_neednopsw_rawend}
</div>
</div>
<div id="emots" class="choose-options" style="display: none;">
<div class="choose-options-content">
{emots}
</div>
</div>
<div id="ubb">{ubbcode}</div>
</div>
{if_securitycode_begin}<script type="text/javascript">securitycodejs="{$lnc[249]} <span id='securityimagearea'><img src='inc/securitycode.php?rand={rand}' alt='' title='{$lnc[250]}'/></span> <input name='v_security' id='v_security' type='text' size='4' maxlength='4' class='text' /> {$lnc[251]} [<a href=\"javascript: refreshsecuritycode('securityimagearea', 'v_security');\">{$lnc[283]}</a>]";</script> {if_securitycode_end}
<textarea name="v_content" id="v_content" cols="70" rows="10" onkeydown="ctrlenterkey(event);" onfocus="if (securitycodejs!=null) {document.getElementById('showsecuritycode').inner HTML=securitycodejs; securitycodejs=null;}"></textarea><br /> <span id="showsecuritycode"></span>
<div style="padding-top:10px">
{hidden_areas}
<input type="button" name="btnSubmit" id="btnSubmit" value="{$lnc[25]}" class="button" onclick="ajax_submit('{jobnow}'); return false;"/>&nbsp;
<input name="reset" id="reset" type="reset" value="{$lnc[252]}" class="button" />
</div>
</div>
</form>
<b class="rbottom"><b class="r4"></b><b class="r3"></b><b class="r2"></b><b class="r1"></b></b>
</div>
eot;

$elements['endviewentry']=<<<eot
<div class="comment-pages">
{innerpages}
</div>
</div>
{form_reply}
eot;

$elements['entryadditional']=<<<eot
<div style="margin-top: 9px;">
<img src="{$template['images']}/readmore.gif" alt=""/>{readmore}
</div>
eot;

$elements['login']=<<<eot
<form name="register" method="post" action="login.php?job=verify">
<table cellspacing="1" width="500" align="center" class="formbox">
<tr><td class="formbox-title" colspan="2">{$lnc[253]} [<a href="login.php?job=register">{$lnc[254]}</a>]</td></tr>
<tr>
<td class="formbox-rowheader">{$lnc[132]}</td>
<td class="formbox-content"><input name="username" type="text" id="username" size="24" class="text" />
</tr>
<tr>
<td class="formbox-rowheader">{$lnc[133]}</td>
<td class="formbox-content"><input name="password" type="password" id="password" size="16" class="text" />
</tr>
<tr>
<td class="formbox-rowheader">{$lnc[255]}</td>
<td class="formbox-content"><input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="0"/>{$lnc[256]} <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="3600"/>{$lnc[257]} <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="86400"/>{$lnc[258]} <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="604800"/>{$lnc[259]} <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="2592000"/>{$lnc[260]} <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="31104000"/>{$lnc[261]}
</tr>
{lvstart}
<tr>
<td class="formbox-rowheader">{$lnc[249]}</td>
<td class="formbox-content"><span id='securityimagearea'><img src="inc/securitycode.php?rand={rand}" alt="" title="{$lnc[250]}"/></span> <input name="securitycode" type="text" id="securitycode" size="16" class="text" /> {$lnc[251]} [<a href="javascript: refreshsecuritycode('securityimagearea', 'securitycode');">{$lnc[283]}</a>]
</tr>
{lvend}
<tr>
<td class="formbox-content"></td>
<td class="formbox-content">
<input name="Submit" type="submit" id="Submit" value="{$lnc[25]}" class="button" /> &nbsp;
<input name="Reset" type="reset" id="Reset" value="{$lnc[252]}" class="button" />
</td>
</tr>
</table>
</form>
eot;

$elements['contentpage']=<<<eot
<div class="pagebox-title"><h4>{title}</h4></div>
<div class="pagebox-content">
{contentbody}
</div>
eot;

$elements['taglist']=<<<eot
<table width="98%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><td>{tagcategory}</td></tr>
<tr><td style="word-break: none; word-wrap: break-word;">{tagcontent}</td></tr>
<tr><td>{tagextra}</td></tr>
</table>
<br/><br/>
eot;

$elements['register']=<<<eot
<form name="register" method="post" action="{job}">
<table cellspacing="1" width="500" align="center" class="formbox">
<tr><td class="formbox-title" colspan="2">{title} {$lnc[262]}</td></tr>
{registerbody}
<tr><td colspan="2" align="center"><input type="submit" value="{$lnc[25]}" class="button"/> <input type="reset" value="{$lnc[252]}" class="button"/></td></tr>
</table>
</form>
eot;

$elements['normaltable']=<<<eot
<table cellspacing="0" width="500" align="center" class="formbox">
{tablebody}
</table>
eot;

$elements['normaltablewithtitle']=<<<eot
<table cellspacing="0" width="500" align="center" class="formbox">
<tr><td class="formbox-title" colspan="6">{title}</td></tr>
{tablebody}
</table>
eot;

$elements['form_eachline']=<<<eot
<tr>
<td class="formbox-rowheader">{text}</td>
<td class="formbox-content">{formelement}</td>
</tr>
eot;

$elements['eachlink']=<<<eot
<div class="linkbody">
<div class="linkimg">{logo}</div>
<div class="linktxt"><span class="linktitle">{title}</span><br/>
<span class="linkdesc">{desc}</span></div>
</div>
eot;

$elements['linkdiv']=<<<eot
<div class="linkover">
<div class="linkgroup">{title}</div>
<div class="linkgroupcontent">{tablebody}</div>
</div>
eot;

$elements['viewpage']=<<<eot
<div class="pagebox">
<div class="pagebox-title">
<h4>
{entrytitle}
</h4>
</div>
<div class="pagebox-content">
{entrycontent}
</div>
</div>
eot;


//Message page
$elements['tips']=<<<eot
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="{language}">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="UTF-8" />
{csslocation}
<title>{blogname} - {blogdesc}</title>
<script type="text/javascript" src="images/js/common.js"></script>
</head>
<body>
<center>
<div class="messagebox">
<div class="messagebox-title">{title}</div>
<div class="messagebox-content">
{tips}
</div>
<div class="messagebox-bottom"><a href="javascript: window.history.back();">{$lnc[263]}</a> | <a href="index.php">{$lnc[88]}</a> {admin_plus}</div>
</div>
</center>
</div>
</body>
</html>
eot;
?>

kute9xpro.com
20-09-2009, 12:41 PM
cũng định ăn cắp bản quyển của mình hả?:anngo:

sharigamih2
20-09-2009, 12:44 PM
cũng định ăn cắp bản quyển của mình hả?:anngo:
Nghe câu bản quyền ghê quá :sweat: :pclove:

mouse.sad
20-09-2009, 02:16 PM
không có gì đã hướng dẫn rồi

kute9xpro.com
20-09-2009, 07:18 PM
thui quyết định share http://kute9xpro.com/home/Update-Skin/

bác nào làm được thì thank em cái:thodai:

tuananhtg
25-09-2009, 03:40 PM
lên bo-blog.com tải , có nhiều theme đẹp mà. Tớ xài cái theme này cũng thấy đẹp mà.
http://anhba.co.cc