PDA

View Full Version : Database error in vBulletin 3.8.4:hoangtruong
23-09-2009, 10:18 PM
Mình vừa nâng cấp từ 3.7.x lên 3.8.4 thì bị lỗi thế này khi viết bài mới.

Database error in vBulletin 3.8.4:
Invalid SQL:
SELECT wordid, title FROM word WHERE title IN ('khong','post','duong','bai','ne','khong','post', 'duong','bai','ne','khong','post','duong','bai','n e','khong','post','duong','bai','ne');
MySQL Error : Table 'vbb.word' doesn't exist
Error Number : 1146
Request Date : Wednesday, September 23rd 2009 @ 11:13:21 PM
Error Date : Wednesday, September 23rd 2009 @ 11:13:21 PM
Script : http://localhost/forum/newthread.php?do=postthread&f=176
Referrer : http://localhost/forum/newthread.php?do=newthread&f=176
IP Address : 127.0.0.1
Username : hoangtruong
Classname : vB_Database
MySQL Version : 5.0.18-nt-log
AE cố gắng giúp nhé. đang cần quá.

..::Songuku95::..
23-09-2009, 10:26 PM
Viết thế này thì coi như là mất host

:conxin::conxin:

master01
23-09-2009, 10:31 PM
bạn dug` trên loalhost hay trên host vậy?
bạn xem lại cách nang cấp xem có đúng ko?

hoangtruong
23-09-2009, 11:02 PM
Trên localhost bạn, update rất đúng cách.
Thiếu table vbb.word.
Nhưng mình không biết khắc phục kiểu gì. ai siêu giúp cái.