PDA

View Full Version : Code shop mayvanphongmiennam.comadmin
16-12-2010, 10:42 AM
Demo: http://mayvanphongmiennam.com

Database trong thư mục: backup_tool/backup. Để restore dữ liệu thì vào thư mục backup_tool để restore luôn.
File cấu hình trong config/pear_db.php

http://skipfile.com/30j1058906oh

tesulakata
26-10-2011, 03:06 AM
26/10 link die
thanks