PDA

View Full Version : giúp mình bài tập này vớivuontinh
03-01-2011, 07:16 AM
1. Viết chương trình (dạng hàm) nhập vào thâm niên công tác (TNCT) và tính lương của nhân viên dựa theo TNCT như sau:
Lương = hệ số lương * lương cơ bản, trong đó lương căn bản là 730000 đồng
* nếu TNCT <12 tháng: hệ số = 1.92
* nếu 12<= TNCT <36 tháng : hệ số 2.34
* nếu 36 <= TNCT < 60 tháng : hệ số 3
* nếu TNCT >= 60 tháng : hệ số 4.5

2.Viết chương trình (dạng hàm)nhập vào 1 chuỗi là họ tên của 1 người theo kiểu chữ thường, đổi các chữ cái đầu của họ, tên và chữ lót của người đó thành chữ hoa, in kết quả lên màn hình

3. Viết chương trình (dạng hàm) thực hiện các công việc sau

a. nhập vào 1 mảng (n phần tử, n nhập từ bàn phím)
b. nhập giá trị cho mảng
c. xuất mảng đó ra màn hình
d. tìm và in ra phần tử âm đầu tiên của mảng
e. tìm kiếm 1 phần tử x cho trước (x nhập vào từ bàn phím)
f. đếm số phần tử dương và in ra tổng các phần tử dương của mảng
g. Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần

giúp em với nha, thanks mọi người

hanhkhat
03-01-2011, 10:24 AM
cái này cậu định viết bằng C/C++ hay C#?
Mà hình như viết bằng giao diện Console phải không?

ThacDuy
03-01-2011, 11:59 AM
Đây là câu 3 đây bạn, khi bạn cần dùng câu nào thì chỉ cần bỏ phần chú thích của hàm đó trong hàm main

#include "stdafx.h"
#include "math.h"
#define size 100

void Xuat(int n,int A[size]);
void TimAm(int n,int A[size]);
void Nhap(int &n,int A[size]);
void SapXep(int n,int A[size]);
void TimX(int n,int x,int A[size]);
void Nhap(int &n,int &x,int A[size]);
void TongDuong(int n,int A[size]);

void main()
{
int n,x,A[size];
/* Cau a&b:
Nhap(n,A);
*/
/* Cau c:
Nhap(n,A);
Xuat(n,A);
*/
/* Cau d:
Nhap(n,A);
TimAm(n,A);
*/
/* Cau e:
Nhap(n,x,A);
TimX(n,x,A);
*/
/* Cau f:
Nhap(n,A);
TongDuong(n,A);
*/
/* Cau g:
Nhap(n,A);
SapXep(n,A);
*/
}
//Cau a va b: Nhap mang n phan tu
void Nhap(int &n,int A[size])
{
printf("Nhap n:");
scanf("%d",&n);
for(int i=0;i<n;i++)
scanf("%d",&A[i]);
}
//Cau c: Xuat mang ra man hinh
void Xuat(int n,int A[size])
{
for(int i=0;i<n;i++)
printf("%d",A[i]);
}
//Cau d: Phan tu am dau tien
void TimAm(int n,int A[size])
{
for(int i=0;i<n;i++)
if(A[i]<0){
printf("%d",A[i]);
break;
}
}
//Cau e: Tim phan tu x cho truoc - Cai nay minh xuat ra vi tri x nha !!!
//Voi cai nay thi ham nhap chung ta se nhap vao x va truyen x ra

/*
void Nhap(int &n,int &x,int A[size])
{
printf("Nhap n:");
scanf("%d",&n);
printf("Nhap x can tim:");
scanf("%d",&x);
for(int i=0;i<n;i++)
scanf("%d",&A[i]);
}
*/
void TimX(int n,int x,int A[size])
{
for(int i=0;i<n;i++)
if(A[i]==x)
printf("%d",i); //Xuat ra vi tri cua x trong mang
else
printf("Khong co phan tu x can tim");
}
//Cau f: Dem so phan tu duong va in ra tong so duong
void TongDuong(int n,int A[size])
{
int dem=0;
int s=0;
for(int i=0;i<n;i++)
if(A[i]>0){
s=s+A[i];
dem++;
}
printf("%d\n",dem);
printf("%d",s);
}
//Cau g: Sap xep mang theo thu tu tang dan
void SapXep(int n,int A[size])
{
for(int i=0;i<n-1;i++)
for(int j=i+1;j<n;j++)
if(A[i]>A[j]){
int temp=A[i];
A[i]=A[j];
A[j]=temp;
}
for(int i=0;i<n;i++)
printf("%d",A[i]);
}

ThacDuy
03-01-2011, 12:12 PM
Và đây là câu 2:

#include "stdafx.h"
#include "string.h"
#include "iostream"

#define size 100

void Nhap(char s[size]);
void Xuat(char s[size]);
void main()
{
char s[size];
Nhap(s);
Xuat(s);
}
void Nhap(char s[size])
{
printf("Nhap chuoi ho ten: ");
gets(s);
}
void Xuat(char s[size])
{
for(int i=0;i<strlen(s);i++){
if(s[0]>='a'&&s[0]<='z')
s[0]=toupper(s[0]);
if(s[i]==' ')
s[i+1]=toupper(s[i+1]);
}
printf("Ho ten da duoc xu ly: ");
puts(s);


}

ThacDuy
03-01-2011, 12:23 PM
Và câu 1:

#include "stdafx.h"
#include "string.h"
#include "iostream"

#define size 100

void Nhap(float &n);
void Xuat(float n);
void main()
{
float n;
Nhap(n);
Xuat(n);
}
void Nhap(float &n)
{
printf("Nhap TNCT: ");
scanf("%f",&n);
}
void Xuat(float n)
{
float luong;
float luongCB=730000;
if(n<12)
luong=(luongCB*1.92);
if(n>=12&&n<36)
luong=(luongCB*2.34);
if(n>=36&&n<60)
luong=(luongCB*3);
if(n>=60)
luong=(luongCB*4.5);
printf("Luong can tinh: %f\n",luong);


}