PDA

View Full Version : Auto Tags cho bo blogkute9xpro.com
01-10-2009, 09:13 AM
Dành cho những ai dùng blog làm trang chia sẻ kiến thức , file ,... mà lười chịu tag

1 )Downoad att , up lên host.

2) sửa 1 chút file admincp/cp_edit.php

Bản 2.1.0 :

Tìm:


<td><textarea name='tags' id='tags' rows='2' cols='100' class='formtextarea' {$tagdisable}>{$records['tags']}</textarea>
Thay bằng:

<div style="padding-top:5px;padding-bottom:5px;">
<input id="ajaxtags" onclick="ajaxdo();return false" value="自动生成匹配标签" type="button" />
<span id="loading" style="display: none;"><img src='autotags/loading.gif' /></span>
<script language="javascript">var oIFrame = null; var ajaxi = 1; function createIFrame(){ var oIFrameElement = document.createElement("iframe"); oIFrameElement.width = 110; oIFrameElement.height= 110; oIFrameElement.frameBorder = 0; oIFrameElement.name = "hiddenFrame"; oIFrameElement.id ="hiddenFrame"; document.body.appendChild(oIFrameElement); oIFrame = frames["hiddenFrame"]; } function ajaxdo() { document.getElementById("loading").style.display='block'; document.getElementById("ajaxtags").style.display='none'; if(!oIFrame){ createIFrame(); } setTimeout( function() { oIFrame.location = "autotags/AutotagsForm.html"; },10); } function formReady() { var oHiddenForm = oIFrame.document.forms[0]; var oForm = document.forms[0]; for (var i=0 ; i < oForm.elements.length; i++) { var oHidden = oIFrame.document.createElement("input"); oHidden.type = "hidden"; oHidden.name = oForm.elements[i].name; oHidden.value = oForm.elements[i].value; oHiddenForm.appendChild(oHidden); } oHiddenForm.action = 'autotags.php'; oHiddenForm.submit(); } function saveResult(sMessage) { if (ajaxi>5){ document.getElementById("loading").style.display='none'; document.getElementById("ajaxtags").style.display='block'; alert('Ajax Error!Please Check Your Network'); }else if (!sMessage){ ajaxdo(); ajaxi++ }else{ document.getElementById("tags").value = sMessage; document.getElementById("loading").style.display='none'; document.getElementById("ajaxtags").style.display='block'; } }</script>
</div>
Bản 2.1.1:
Tìm:


<td>{$lna[304]}<br><input name='tags' autocomplete="off" id='tags' size='100' class='formtextarea' value="{$records['tags']}" onfocus="simple_ac_init('tags', 'taghint')" {$tagdisable} />
Thay bằng:


<div style="padding-top:5px;padding-bottom:5px;">
<input id="ajaxtags" onclick="ajaxdo();return false" value="自动生成匹配标签" type="button" />
<span id="loading" style="display: none;"><img src='autotags/loading.gif' /></span>
<script language="javascript">var oIFrame = null; var ajaxi = 1; function createIFrame(){ var oIFrameElement = document.createElement("iframe"); oIFrameElement.width = 110; oIFrameElement.height= 110; oIFrameElement.frameBorder = 0; oIFrameElement.name = "hiddenFrame"; oIFrameElement.id ="hiddenFrame"; document.body.appendChild(oIFrameElement); oIFrame = frames["hiddenFrame"]; } function ajaxdo() { document.getElementById("loading").style.display='block'; document.getElementById("ajaxtags").style.display='none'; if(!oIFrame){ createIFrame(); } setTimeout( function() { oIFrame.location = "autotags/AutotagsForm.html"; },10); } function formReady() { var oHiddenForm = oIFrame.document.forms[0]; var oForm = document.forms[0]; for (var i=0 ; i < oForm.elements.length; i++) { var oHidden = oIFrame.document.createElement("input"); oHidden.type = "hidden"; oHidden.name = oForm.elements[i].name; oHidden.value = oForm.elements[i].value; oHiddenForm.appendChild(oHidden); } oHiddenForm.action = 'autotags.php'; oHiddenForm.submit(); } function saveResult(sMessage) { if (ajaxi>5){ document.getElementById("loading").style.display='none'; document.getElementById("ajaxtags").style.display='block'; alert('Ajax Error!Please Check Your Network'); }else if (!sMessage){ ajaxdo(); ajaxi++ }else{ document.getElementById("tags").value = sMessage; document.getElementById("loading").style.display='none'; document.getElementById("ajaxtags").style.display='block'; } }</script>
</div>
link download: http://nhacmoi.cc/files/autotags-main.rar
Tìm http://itvnn.net/itpro/buttons/post_thanks.gif dưới bài viết của tớ

Nhấn 1 cái

Thế là xong

Mr.Rin
07-10-2009, 04:43 PM
Hình thức Auto chia Tag này thế nào bạn ?

bavuongduongpho
10-10-2009, 07:27 PM
thank bạn nha. đỡ phải đặt tag, mất nhìu thời gian