PDA

View Full Version : Chèn banner flash vào forum VBBnhattruongonly8x
12-10-2009, 06:57 PM
Mình làm được 1 cái banner flash nhưng ko bít các chèn vào forum.
Vào đâu đề tìm đoạn code trong forum để thay vào code của banner flash vậy
Đây là 3 file mình đã tạo dc:
http://i754.photobucket.com/albums/xx189/nhattruongonly8x/10-1-20098-50-03PM.jpg
Mong các anh hướng dẫn chi nha!!
newbie !!!
code file index của em
index.html
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
<!-- saved from url=(0013)about:internet -->
<meta name="GENERATOR" content="Koolmoves">
<script src="AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#ffffff">
<CENTER>
<script type="text/javascript">AC_FL_RunContent('codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,65,0','loop','true','bgcol or','#ffffff','width','655','height','420','src',' bannervalentine','quality','high','pluginspage','h ttp://www.macromedia.com/go/getflashplayer','movie','bannervalentine');
</script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id=bannervalentine width=655 height=420 codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,65,0">
<param name="movie" value="bannervalentine.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="play" value="true" />
<param name="loop" value="true" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="bannervalentine.swf" width=655 height=420 bgcolor="#ffffff" quality="high" loop="true"
type="application/x-shockwave-flash" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object></noscript>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>