PDA

View Full Version : 8 Softs free làm sạch PC và tăng tốc độ Windowsxuanhue20032003
15-10-2009, 11:27 PM
1. Registry Fixer 4.0.1 Quét lỗi PC và tăng tốc độ hệ thống
http://softs4all.net/Windows/System-Utilities/Registry-Tools/Registry-Fix-It_5.html
2. Error Doctor 2006
http://softs4all.net/Windows/System-Utilities/Registry-Tools/Error-Doctor_6.html
3. Error Fixer 3.0.2
http://softs4all.net/Windows/System-Utilities/Registry-Tools/Error-Fixer_8.html
4. Registry Cleaner 6.0.1
http://softs4all.net/Windows/System-Utilities/Registry-Tools/Registry-Cleaner_14.html
5. Error Nuker 2006 quét lỗi Windows và tăng tốc độ hệ thống
http://softs4all.net/Windows/System-Utilities/Registry-Tools/Error-Nuker_9.html
6. Error Killer! 2006
http://softs4all.net/Windows/System-Utilities/Registry-Tools/Error-Killer_23.html
7. RegCure! 4.6.15
http://softs4all.net/Windows/System-Utilities/Registry-Tools/RegCure_28.html
8. RegFix Mantra! 2,2
http://softs4all.net/Windows/System-Utilities/Registry-Tools/RegFix-Mantra_29.html
9. Registry Fixer 4.0.1
http://softs4all.net/Windows/System-Utilities/Registry-Tools/Registry-Fixer_16.html