PDA

View Full Version : Thông báo Unband nick DunglxHTT.itvn
31-05-2011, 02:57 PM
Tôi thấy nick Dunglx đã biết nhận lỗi của mình và cũng có đóng góp cho Diễn đàn , nay tôi quyết định unband nick Dunglx , đồng thời set xuống làm member . Sau một thời gian tùy vào sự nhận thức của bạn , tôi sẽ set bạn làm MOD laị .

Trước khi tham gia lại ITVNN , vui lòng đọc hết toàn bộ Nội quy của ITVNN .

Kính báo !