PDA

View Full Version : màu chữ tên thành vien vbbvonguyenloctinh2030
20-10-2009, 06:10 PM
giúp em làm màu tên thành vien vbb di các anh chi it, ở ngoài trang chủ thì tên thành viên không có màu nhưng ở trong các mục thì tên thành viên lại có màu, giống như hình duói đâyhttp://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/10/20/07/31281256042418.GIFhttp://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/10/20/07/99161256042425.GIF

admin
20-10-2009, 08:54 PM
Để màu nick hiễn thị ở FORUMHOME bạn mở file includes/functions_forumlist.php

Tìm:

eval('$forum[\'lastpostinfo\'] = "' . fetch_template('forumhome_lastpostby') . '";');

Thêm vào bên trên:

$qinfou = $vbulletin->db->query_first("SELECT userid FROM ". TABLE_PREFIX ."post WHERE postid='".$lastpostinfo['lastpostid']."' LIMIT 1");
$cuserinfo = $vbulletin->db->query_first("SELECT userid, usergroupid, displaygroupid, username FROM ". TABLE_PREFIX ."user WHERE userid='".$qinfou['userid']."' LIMIT 1");
$lastpostinfo['lastposter'] = fetch_musername($cuserinfo);