PDA

View Full Version : Help bài toán số nguyênbluelightning
25-10-2009, 10:48 AM
Mình mới học C, bài này mình rối wá, mấy bạn giúp với ,thanks các bạn nhìu

ĐỀ BÀI:

Viết chương trinh nhập vào 2 danh sách đặc: danh sách 1 gồm N1 số chẵn,
danh sách 2 gồm N2 số lẻ ( chương trình có kiểm tra tính chẵn lẻ trong quá
trình nhập). Xuất ra màn hình danh sách kết hợp gồm N1+N2 nút theo thứ tự
giảm dần

myonline84
25-01-2016, 08:40 PM
Bài này bạn sử dụng mảng một chiều. Cụ thể là khai báo và sử dụng 3 mảng.

kodemate
02-09-2016, 12:56 PM
Bài này làm trên một mảng là được. Vừa nhận dữ liệu thì kiểm tra luôn.