PDA

View Full Version : Ứng dụng script# biên dịch mã nguồn c# sang javascript trong visual studiominhlnrock
16-08-2011, 10:46 AM
-Script# được biết đến như một công cụ giúp biên dịch mã nguồn C# sang JavaScript, giúp các lập trình có thể tận dụng sức mạnh của công cụ Visual Studio và nền tảng .Net để tối ưu hóa hiệu quả phát triển ứng dụng xuyên suốt các giai đoạn bao gồm xây dựng mới ứng dụng, kiểm thử và quản lí các ứng dụng HTML, CSS, JavaScript cũng như các nền tảng thư viện phổ biến như jQuery.

Phần trình bày này, Nikhil Kothari (http://channel9.msdn.com/Events/Speakers/Nikhil+Kothari) sẽ giúp các lập trình viên tham khảo qua một số bài thực hành cụ thể với Script# cùng một số kinh nghiệm quí báu trong việc ứng dụng trong thực tế xuyên suốt quá trình phát triển ứng dụng.

http://cC2.upanh.com/26.398.33611431.4vt0/java.jpg

VUI LÒNG XEM CHI TIẾT VỀ BÀI TRÌNH BÀY TẠI KÊNH THÔNG TIN LẬP TRÌNH VIÊN CHANNEL9 (http://channel9.msdn.com/Events/MIX/MIX11/HTM16)

Thông tin tham khảo thêm:


Bài viết chi tiết về cách sinh mã nguồn JavaScript từ C# của Eric Lippert (http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/dd315418.aspx)
Script# hỗ trợ khả năng Compile Time và tính chính xác của C# vào việc phát triển JavaScript (http://weblogs.asp.net/bleroy/archive/2006/05/23/Script_2300_-brings-compile-time-and-C_2300_-niceties-to-JavaScript-development.aspx)
Thảo luận cộng đồng về việc sinh JavaScript từ Visual C# (http://social.msdn.microsoft.com/forums/en-US/netfxjscript/thread/3efc7bf9-730f-47d0-bc9c-7a3550cf1282)
Thảo luận về biên dịch mã nguồn JavaScript trong ứng dụng Windows Form. (http://social.msdn.microsoft.com/forums/en-us/csharpgeneral/thread/A0E2227E-E4E2-48F5-9F3C-161E7CC78E64)