PDA

View Full Version : Cầb chỉ bài C++taolunmactao93
07-10-2011, 04:33 PM
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
#include<dos.h>
main()
{
int chon;
int nghin,tram,chuc,donvi;
int so;
printf("\n***************************************");
printf("\n* WELCOME TO FPT UNIVERSITY *");
printf("\n* 1. Kiem tra ngay, thang, nam *");
printf("\n* 2. Doc so thanh chu *");
printf("\n* 3. Test IQ *");
printf("\n* 4. Thoat *");
printf("\n***************************************");
printf("\n\nNhap 1 lua chon: ");
scanf("%d",&chon);
switch(chon)
{
case 1: /*kiem dinh ngay thang nam*/
int ngay,thang,nam;
printf("Xin nhap vao NGAY ban muon kiem tra: ");
scanf("%d",&ngay);
int flushall();
printf("Xin nhap vao THANG ban muon kiem tra: ");
scanf("%d",&thang);
int flushall();
printf("Xin nhap vao NAM ban muon kiem tra: ");
scanf("%d",&nam);
if (ngay<0||ngay>31||thang<1||thang>12||nam<0)
printf("ngay thang nam da nhap khong hop le\n ");
else {if (thang==4||thang==6||thang==9||thang==11)
{if (ngay>30)
printf("NGAY cua THANG nay khong hop le\n");}
else if (thang==2)
{if (nam%4!=0 && nam%100==0 ||nam%400!=0)
printf("NAM da nhap khong la phai nam nhuan\n");
else printf("NAM da nhap la nam nhuan\n");}}
break;
case 2: /*Doc so thanh chu*/
printf("Nhap vao so nguyen co ba chu so: ");
scanf("%d",&so);
int flushall();
tram=so/100;
chuc=(so%100)/10;
donvi=(so%100)%10;
switch (tram)
{
case 1: printf("Mot tram ");break;
case 2: printf("Hai tram ");break;
case 3: printf("Ba tram ");break;
case 4: printf("Bon tram ");break;
case 5: printf("Nam tram ");break;
case 6: printf("Sau tram ");break;
case 7: printf("Bay tram ");break;
case 8: printf("Tam tram ");break;
case 9: printf("Chin tram ");break;
default: printf("");break;
}
switch (chuc)
{
case 0: printf("le ");break;
case 1: printf("muoi ");break;
case 2: printf("hai muoi ");break;
case 3: printf("ba muoi ");break;
case 4: printf("bon muoi ");break;
case 5: printf("nam muoi ");break;
case 6: printf("sau muoi ");break;
case 7: printf("bay muoi ");break;
case 8: printf("tam muoi ");break;
case 9: printf("chin muoi ");break;
default: printf(" ");break;
}
switch (donvi)
{
case 0: printf("khong\n");break;
case 1: printf("mot\n");break;
case 2: printf("hai\n");break;
case 3: printf("ba\n");break;
case 4: printf("bon\n");break;
case 5: printf("nam\n");break;
case 6: printf("sau\n");break;
case 7: printf("bay\n");break;
case 8: printf("tam\n");break;
case 9: printf("chin\n");break;
default: printf(" ");
break;
}
break;
case 3: /*Bai test IQ*/

int cau1,cau2,diem;
char cau3;

diem=0;
printf("\n*************CHAO MUNG BAN DEN VOI BAI KIEM TRA IQ*************\n\n ");
printf("Cau 1: Con nguoi co bao nhieu soi toc ?\n");
printf(" Dap an cua ban la: ");
scanf("%d",&cau1);
int flushall();
if (cau1==10000)
diem=diem+10;
printf("\nCau 2: Dap an cua bieu thuc 2+2=?\n");
printf(" Dap an cua ban la: ");
scanf("%d",&cau2);
int flushall();
if (cau2==4)
diem=diem+10;
printf("\nCau 3: Dien vao cho trong voi tu con thieu __og ?\n");
printf(" Dap an cua ban la: ");
scanf("%c",&cau3);
int flushall();
if (cau3=='d' || cau3=='D')
diem=diem+10;

printf("\n Diem cua ban: %d\n",diem);

if (diem==0)
printf(" BAN CO THE THU LAI LAN NUA\n");
else if (diem==20||diem==10)
printf(" BAN DANG O THU HANG KHA\n");
else
printf(" IQ CUA BAN QUA CAO PROFESSIONAL\n");
break;

case 4: /*Chuong trinh ket thuc menu*/
_exit(0);break;

HTT.itvn
08-10-2011, 04:37 PM
Bạn cho mình đề bài là như thế nào nhé .

truongpvt
21-10-2011, 09:38 PM
ban oi de bai nhu nao the?

truongpvt
21-10-2011, 09:38 PM
nhin dai qua doc dau het ca mat. minh cung dang hoc c++

Volga_
22-10-2011, 11:37 AM
Tự dưng quăng lên một đống code, chẳng có gì để hỏi? Hỏi thế này thì có trời mà biết!!!!

itsky
22-10-2011, 04:48 PM
chắc bạn ý cho mọi người tập làm tester đây mà