PDA

View Full Version : vấn đề Avatar uploaddaikamam
20-12-2011, 11:31 AM
Mặc dù đã CMOD thư mục data & internal_data thanh 777 hết, nhung upload avata van ko hien thi.