PDA

View Full Version : Đơn xin Smodhongquy
07-03-2012, 09:26 PM
trinhhongquy làm đơn này xin Administrators cho trinhhongquy thăng chức lên làm SMod để trinhhongquy có thể phục vụ diễn đàn nhiều hơn nữa
Thân Ái Kính Chào

Jollibee
07-03-2012, 10:47 PM
Chào hongquy.

Đơn xin xét Smod của em chưa được thông qua do em chưa hội đủ điều kiện lên Smod.

Trong thời gian tới em hãy cố gắng phát huy vai trò làm Mod của mình, khi cần thiết Admin sẽ đưa em lên làm Smod.

Topic Close!