PDA

View Full Version : HELP!!!!!!!!!!!!!!!! Mình cần giải bài tập CTDL&GT gấp.juniano
07-05-2012, 08:30 PM
Các bạn giải giúp mình mấy bài tập này với. Các bài tập này đều viết theo hướng đối tượng. Cám ơn nhìu!

Câu 1: Viết 1 hàm bằng ngôn ngữ mã giả hoặc C++, được gọi là QueueToStack để tạo 1 stack từ queue. Thứ tự của các phần tử trg stack phải giống như thứ tự trg queue.

Câu 2: Viết 1 hàm C++, được gọi là PrimeNumberList để trả về dữ liệu(data) của các nút có giá trị (key) là số nguyên tố. Biết rằng hàm này có các thông số lá 1 con trỏ trỏ đến đầu của 1 DSLK (link list). 1 nút trg DSLK có 2 thành phần là data & key đều thuộc kiểu số nguyên dương.