PDA

View Full Version : thắt mét về hàm trong c++baotoanbg
02-12-2009, 08:57 PM
ai có thể cho em xin nhưng hàm cơ bản trong c++ không ạ, ví dụ như hàm xóa hay chèn một phần tư trong mảng, hàn sắp xếp các phần tử, kiểm tra các tính chất của ma trận ,v.....v..:MatCuoi (12):