PDA

View Full Version : Help mesonglunglinh_nhok
20-09-2012, 10:51 PM
mấy sư huynh hướng dẫn e bài này với tại sao thuật toán đúng mà vẫn bị lỗi!#include<iostream.h>


#include<conio.h>


main()
{ int a,b;
cout<<"Nhap vao P:";cin>>a;
cout<<"Nhap vao Q:";cin>>b;
if(a=1 && b=1)
cout<<"Ket qua "<<a<<"-->"<<b<<"la TRUE";
if(a=1 && b=0)
cout<<"Ket qua "<<a<<"-->"<<b<<"la TRUE";
if(a=0 && b=1)
cout<<"Ket qua "<<a<<"-->"<<b<<"la TRUE";
if(a=0 && b=0)
cout<<"Ket qua "<<a<<"-->"<<b<<"la FALSE";
getch();
}

Mr.ITVN
21-09-2012, 03:35 PM
ai vài giúp bạn này với....mình thì mình pó tay rồi

nomoreever79
20-03-2013, 05:48 PM
Bạn thử thêm dòng: using namespace std; sau dòng #include <iostream> xem nhé.
Thân ~^o^~