PDA

View Full Version : Cần giúp đõ !comeback
25-12-2009, 10:27 PM
Nhập 10 số, sắp xếp chẵn, lẽ riêng theo thứ tự tăng dần...
Em làm như vầy :


#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#define d 20
#define e 20
void main()
{
clrscr();
randomize();
int i,j,demc,deml,a[20],c[d],l[e],tg;
for(i=0;i<20;i++)
{
a[i]=rand()%100;
printf("%d ",a[i]);
}
//phan chia chan le
i=demc=deml=0;
do
{
if(a[i]%2==0)
{ c[demc]=a[i];
demc++;
i++;
}
else
{ l[deml]=a[i];
deml++;
i++;
}
}
while(i<20);
//sap xep chan
for(i=0;i<demc;i++)
{
for(j=i+1;j<demc;j++)
{
if(c[j]<c[i])
{ tg=c[j];
c[j]=c[i];
c[i]=tg;
}
}
}
//sap xep le
for(i=0;i<deml;i++)
{
for(j=i+1;j<deml;j++)
{
if(l[j]>l[i])
{ tg=l[i];
l[i]=l[j];
l[j]=tg;
}
}
}
printf("\n\nDay so chan tang dan :\n");
//xuat ra man hinh day so chan
for(i=0;i<demc;i++)
{
printf("%d ",c[i]);
}
printf("\n\nDay so le giam dan :\n");
//xuat ra man hinh day so le
for(i=0;i<deml;i++)
{
printf("%d ",l[i]);
}
getch();
}

cchuc39
26-12-2009, 10:39 AM
CẢm ơn bạn!
New Moon Movie Trailer
http://www.youtube.com/watch?v=inABwerjwlekr (http://www.youtube.com/watch?v=inABOCngpWY)
http://www.youtube.com/watch?v=KYB (http://www.youtube.com/watch?v=KYBF3HKzrmE)vang (http://sieuthi77.com/sanvang)giao (http://sieuthi77.com/giaodichvang)lam (http://sieuthi77.com/lamminhchanh)
http://www.youtube.com/watch?v=inAB (http://www.youtube.com/watch?v=inABOCngpWY)vang (http://sieuthi77.com/vang)gia (http://sieuthi77.com/giavang)san (http://sieuthi77.com/sangiaodichvang)

myonline84
25-01-2016, 08:38 PM
Bạn muốn hỏi vấn đề gì? Hỏi code bị sai hay như thế nào? Mọi người vẫn chưa hiểu ý bạn.