PDA

View Full Version : Report in danh sách từng khách hàng bảng C#,Winfom



xuantruongbn
09-07-2013, 02:58 PM
Chào các pro cho em hỏi sau khi mình insert thông tin khách hàng lên datagridview rồi sau khi insert nhiều thì có danh sách khách hàng nhiều trên lưới và bây giờ mình muốn chọn từng khách hàng để in ra report thì không biết sự kiện gì mà mỗi lần mình click vào từng dòng đó nó nhận biết là in khách hàng vừa mới click

osmnt
26-05-2015, 08:26 PM
Topic này lâu rồi nhưng cũng mạo muội trả lời cho bạn nào cần. Mỗi khách hàng đều có mã khách hàng. Chỉ cần vào sự kiện CellClick (hoặc CellDoubleClick) của Datagradview sau đó lấy giá trị cột mã khách hàng bằng cách:
string mkh = dataGridView.Rows[e.RowIndex].Cells["MaKH"].Value.ToString();
Sau đó bạn muốn làm gì tùy ý.