PDA

View Full Version : Lợi ích tổng quát khi áp dụng ISO 27001?vinastarconsulting
25-09-2014, 08:22 PM
LỢI ÍCH TỔNG QUÁT KHI ÁP DỤNG ISO 27001
Tham khảo: VINASTAR www.vinastarconsulting.com (http://ghostviet.com/ghost/redirect.php?http%3A%2F%2Fwww.vinastarconsulting.c om)

Khía cạnh thương mại: Sự tín nhiệm.
Các khách hàng, đối tác, cổ đông tin tưởng là thông tin của họ được bảo vệ một cách an toàn.
Là điểm mạnh trong việc marketing cho sản phẩm, dịch vụ.

Khía cạnh vận hành: Chuẩn hóa.
Có kiến thức tốt hơn về hệ thống thông tin, các nhược điểm của chúng và cách bảo vệ bằng việc quản lý rủi ro.
Các qui trình được chuẩn hóa (nếu có tư vấn ISO 27001 (http://ghostviet.com/ghost/redirect.php?http%3A%2F%2Fwww.vinastarconsulting.c om)kinh nghiệm thì thuận lợi hơn).
Áp dụng kiến thức thế giới.
Áp dụng kinh nghiệm của các tổ chức đã áp dụng. (Nếu tư vấn ISO 27001 hỗ trợ sẽ thuận lợi hơn).

Khía cạnh tài chính: Giảm chi phí.
Các chi phí liên quan đến an toàn thông tin sẽ giảm do các sự cố xảy ra ít hơn.
Giảm chi phí về quản lý.

Khía cạnh nhân lực: Tăng nhận thức.
Tăng nhận thức và trách nhiệm của nhân viên.
Tăng hiệu quả công việc (Nếu tư vấn ISO 27001 hỗ trợ sẽ thuận lợi hơn).

Khía cạnh tổ chức: Cam kết.
Sự đảm bảo về hiệu quả của các nỗ lực giúp bảo đảm an toàn thông tin cho tổ chức ở tất cả các cấp.
Cung cấp cơ sở chung cho tổ chức phát triển, thực hiện và đánh giá thực hành quản lý an toàn thông tin.

Khía cạnh luật pháp: Sự phù hợp.
Chứng tỏ với các cơ quan có thẩm quyền rằng tổ chức tuân theo mọi luật định và qui định hiện hành.

http://vinastarconsulting.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/logo-mini.jpg cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo và đánh giá nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý dựa trên các tiêu chuẩn như ISO 27001 – ISMS, ISO 20000/ ITIL – ITSMS, 38500 – IT Governance, BS 25999/ ISO 22301 – BCMS, …với các chuyên gia Việt Nam và Quốc tế nhiều kinh nghiệm, Vinastar Consulting mang đến những giải pháp thông minh giúp giải quyết các vấn đề và cải thiện hệ thống quản lý của doanh nghiệp.