PDA

View Full Version : Bài giảng lập trình Javamyonline84
25-01-2016, 09:04 PM
Sau khi hoàn thành môn học lập trình java, người học có khả năng:

Tạo được lớp và đối tượng
Trình bày được các quyền truy cập như public, protected, private khi khai báo thuộc tính và phương thức
Trình bày được đặc điểm và mục đích sử dụng của phương thức khởi tạo khi xây dựng một lớp
Tạo và cài đặt được interface
Truy xuất được những thuộc tính và phương thức của lớp cơ sở khi thực hiện kế thừa
Xử lý được các ngoại lệ trong các xử lý nhập dữ liệu từ bàn phím, đọc và ghi file
Viết được ứng dụng hỗ trợ GUI sử dụng các control cơ bản như textfield, button, checkbox, label, radio,… cho phép người dùng thêm, cập nhật và xem dữ liệu từ file

Yêu cầu đối với môn học lập trình java:


Đã hoàn thành môn học Lập trình C (http://giasutinhoc.vn/lap-trinh-c/gioi-thieu-mon-hoc-lap-trinh-c/)
Cài đặt phần mềm NetBeans (https://netbeans.org/downloads/)

Nội dung của môn học lập trình java:Bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java (http://giasutinhoc.vn/lap-trinh-java-co-ban/gioi-thieu-ngon-ngu-lap-trinh-java/)
– Cách thức hoạt động
– Môi trường lập trình
– Tạo project và class với Netbeans
– Nhập xuất
Bài 2: Lập trình hướng đối tượng
– Lớp (Class)
– Đối tượng (Object)
– Thuộc tính (Attribute)
– Phương thức (Method)
– Phương thức khởi tạo (Constructor)
– Tính kế thừa (Inheritance)
– Tính đóng gói (Encapsulation)
– Tính đa hình (Polymorphism)
Bài 3: Gói (Package) và Giao diện (Interface)
– Ý nghĩa, cách tạo và sử dụng gói
– Phạm vi truy cập với public, protected và private
– Lớp trừu tượng (Class abstract)
– Đa thừa kế với giao diện (Interface)
Bài 4: Xử lý ngoại lệ (Exception)
– Sử dụng try-catch
– Sử dụng từ khóa final
– Sử dụng từ khóa throws và throw
Bài 5: Đọc và ghi tập tin (file)
– Phân loại luông dữ liệu
– Xử lý nhập xuất bằng luồng byte
– Xử lý nhập xuất bằng luồng character
– Xử lý ngoại lệ khi đọc và ghi file
Bài 6: Tham số hóa dữ liệu
– Giới thiệu
– Generic với lớp, phương thức
Bài 7: Lập trình giao diện đồ họa (GUI – Graphic User Interface) với Swing
– Giới thiệu JFC (Java Foundation Classes)
– Giới thiệu AWT (Abstract Windowing Toolkit)
– Lập trình giao diện đồ họa với thư viện Swing:
+ Thùng chứa (Container)
+ Hộp thoại (Dialog)
+ Quản lý bố cục (Layout Manager)
+ Các thành phần giao diện đồ họa cơ bản như textfield, label, checkbox, button, combobox,…
+ Đăng ký và xử lý sự kiện