PDA

View Full Version : Download game chiến thuật - Galactic Civilizations III Lost Treasureswhitelion
19-08-2016, 04:35 PM
https://lh3.googleusercontent.com/Ua34aTh_3ZtU1joon9NbQOjV-dYoMNjaKjj8z9OYXnmTA0ICOu-7QB36WQfesMK5qlSY6Q_VcCQQSyn9-bMgV16x__oiXtoLTieg6G5ujMoTdaOBnGPeGRHF9fS0lHj3KTc Uh_aGE-vLjS43ZlBRBNDQ1SK6oVrFU8n6B3bFP0cHJ8o8mp17gtFhNbhk-R8z5YNkjyE2ne_TgbkQ-aNvnNbRGfuzGOXAe_-QGv5yMqUkAQS3dBXUhdrpxWJQjRLhW4Rr9mA2t9Ls_MDf-nH8iDmo_bNHDoAuRJLpQEYdwaKIwMFDZ22gNma11oEN7qopOWZ PEZidc7j-cQGS_f8AzInK9KF_tN-JoEYF7sn8aykCvgF0asdQIMAdpPW4FbuqWi63VVqRGL9GSl_NK gPK-1B25iRDNMnLx1wXZVnscyaDERfTtZk4aOvDn5BsoEoMfhTayLc SCQkkATSo0NjuYWpGnGYvckqDXFc3qaGuw9PFA0SG5gCHMo-xiXt13l_Tv5uBMbQyL2LAS_1Ld2XuxJNJ62cSdfQoi6VnVJXZ9 z_dOPdTZN3lusKxsKDZefjIPg497GNDhaQmdooR5lJ4ZMSDmSH _OqfYMQzZ_Ua0HR1rVXAmxA=w1280-h720-no


Game Information


Title: Galactic Civilizations III - Lost Treasures DLC
Genre: Indie, Simulation, Strategy
Developer: Stardock Entertainment
Publisher: Stardock Entertainment
Release Date: 28 Jul, 2016


Galactic Civilizations III Lost Treasures là phần mở rộng của game Galactic Civilizations III là một game chiến thuật bối cảnh không gian và là phiên bản mới nhất của một trong những serie game chiến thuật được đánh giá cao nhất mọi thời đại. Trong game, bạn sẽ có nhiệm vụ xây dựng nên một đế chế thống trị toàn bộ giải ngân hà, thông qua những phương thức khác nhau như chinh phục, ngoại giao, đồng hóa hay nghiên cứu khoa học.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/YCjn7BI4q3h7hTU-BvFtdmfztN9iXfISb9Ib_LRJ9ydMreU4AYhcVaP1xnd1s9uQzi NSI4bYKY6CwS8x6nD-8nUYycwgpLpU5EVOGPwBG7FV_eeCw8Fo79nwuy6nDFY_LyOVBM 8C8ZwMYkB9wLm_S49v3OvMCO8n503OilifsrkvxrH-ttYxDttC8gXCw4Yc3z6__2YSQCAED9Fg3KPdZOBeVyPxyAOQ9I QCRtL6XaXrS8NF4Sw4luzMr1Cmfh94RqZddwfCe9afyBLJH7L2 j_NYD02VqZ2ssTK-PjXu7x2ByzBOM-BvSPnEVUiaV4rDaiYQ12-_m9ovmLhzTn0Hu7BlVqEZoFZNkm4iF_m7NOmGgGk2x6degx_YS 7cnOHK7S2S073NvMO73UmnjLY-jIaYcaiYH-0Ckb2dYejg7CyInOe2eN_DXWDX2VGiJqTuFhk81qgFQCTmvY80 sBG04iNigPp_nXl6yecVhR8KZz4_56KeUXlJmsDWovXI_qdb5I wtveqDh-nB0_rccJw7EklVTyD1fhbbvwrXGnUgFUjkBHF4DvzaU-hZvKWqy0zDiWunOAl2zYs7hGvtYFcNIRPGFJRoGIUmrioVMYVV-Qpa5Fsa6_Q=w1620-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/GEEvLzOgGH7RXVqyYwn6UCQ8PKk3Zqgjw13eqAvx0e_wpkms5b BAV8sY2oiWUSb4Gfj8mOOFQZue3C4u7XPJDHPFs-9icrK_KepW8S21Gl90g7FZwd0lIwPDPOCGmb2VgOgLxkFPX9Rv da11oKsV3NMHJ1TVVNC0Xb8nOrPyVoz4BR1KOcyIS_IJkYBIRm y_4Fkp147_l_UKwSxP3xyJeWoV4iz89yqQX-D1OPD6FhtkkNQ7K1mMsbZgOGGycK8ncf-2MwzayNhREQ4G5WoZqa2cgh9a-L1lrdgIHjGKdbtRJo8tA9fvnY7GPjYD-uKRCLo37BajVMlczy_BKDdcQSBSETq8NiKS-H7Pz94woxdTBtvzXOtmJ7-AIAQI7f2UEg3LNrGWkj7hV69Xqv4ufBpi54TJLnx0YHy3nEBbH vtx9szsX1jyXTiSWExjSLUSTEHMp-UEzzxd1ukpv8jmb5ebX4LhqhYGRVF9URrfcUqWyCMFHfSrq0Gy 0kJvy5DiDe1JQJvuCSlSFBy5Z2no8KWzx6xmoyEUIyj0pJfSbC pJHKF3GZSO_88rubCCFBN1qXdHF1XOnyxJvYB3c2T2nKj_s3ll Vplc572f47I-izOY9xPp3A=w1620-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/4yUnZgpqym7YGX1XlTYvZt-Xvkb38EI2nWX_hCeZU3N3T4vCMxcyIgEboKrGmnf04AlpZle20 s2UiiSKya1lb2_BCzlJZ8gowNt8Z46OylFFrTx6gTtv8tMTHKE hB83xneQpwqVjSEOGH3S5vEDyQ84WVEBo-Xciyq0sBq2ly33oKdAkmo9jdmLfuc6dKbn6mu756l7g2U6pI_R DUMk9Wg67Ugf2P5UhbuoyItuwynTDkdOq5MlgsbtSv57Vj_Wv-CXt2bjWZIMrgj7lW2vo3DkOiQWz1zUV7DRa2bzujfrq0HBlWLh L5Ug9OpS7I4a-nrBhujrbq5cm-cdaA8Rhz6Cdq6CLk-PXEtfTBQZmWyPSiHc3qp6EcSoSi8tYbIwLSwtFvd4woLfcIxWO EpqHKiKDRQLEESCMQEVGLgdny__-GoR2-AwfSbYuNg8zBf7uBkaY50jdZyQJBCQ6t90LT7CUTJ_4Pszs8XX eDY3vn4rum8zmFcZ8egAaaHMjHtuduKTGxu-loPtocVFmmPPSrhlp4vh6rOBta_YRJFLDkhohLabGQcUsJrOhC YqqMfJ6V_bLJomFNzUrFw9Hz7ru4UkBi61S8bgi2bWnGuLrxeG gxXsCNg=w1620-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/QUInecASM8zzp_cg88N0Mio-dAQ3UT-kU-XN4xrGJDWND3R-JqSgyGYZl90CiryuzsBe1_WaBPVHCFQSp6s15z6wIlbuEPqidM 4a2L3zTpXFq-f2TKDe0hESJsahrYzTl8isxSLietVwH5gOZPo2e0k-fP0cFkdCiB8aiTAylw7oDGFeKGPFpUFyQiVtGm1dr3WSKLfYsb iLozT9eJmoE8e_ux492XjXQ166Zz3DxJWGr5pHwqBo8j4D5oP_ ohPDw4_yyiiIs4U4UTQnL9nLve0AHxLQt4Lz-euj6-1IuiSPtSKt-NAqzKEMApYsXFRTRFt9Y8tBFOTRNvIJZeZUFKNuPSlUZ2EuLRC ta3ne5W5He2IdOu37UC_DfMimS97mouEtaZ_mTNUHVqjcUuXC_ 9q8JSHQeR3n9gJUNGHNdpDgDK7VQffXGJpa4CHll8MDckPEuYN auCVvzrl3LG1zMP2gjnnfpshfnrEI3L3qB47vj-IYO9YyY1KEyJ8GbHMXqlm8ero5-8lGTha7lFru5FTzhJvCV0B3Nz5d7rSa05ynmxEc3HdnYaS9LT1 y8g0eWsElot7u-lGl0UL1Mv3weuNjy3qsBAp7RzQvMjDJn8QWfjL7KA=w1620-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/WVkiYJz1Suhr7zcuZQkiDSuETorVcfpOgh0LcGJ_Gtgq3NL4dj 9XlIjm2IhLzVX4IgJ1Na7frSjDcRIUo0sRxxL0jGjfzirOZhOu nfPf7bXOCJWSK5-zXYcjc9UvITRFUANhEO4X_bKp3zZ3YJT98b0wATeXfRwueYqh-1cnrD84B-TzD9IInepyi6C8St0dfrqKRjKkUUGNl9iYM-GeJCi1FvEwxNp4Mf29I974FhuloUqVsBjDoXzATmJPy3FCQusS iBHBRbVa6V307k2C21Nn_l9bkDg7uNI6M6ooVs7XNtJPZWE48C 6mk4tnCWEBygcbPyEIfq_ajotIfEOhb6EtzZ5GNQSyc6y1fx9H AnhEy1UfnbOHygZCJpRdnKaigf3cnsTTOy8tZpMza_KMAT3rhj GC8is-j_6546x4x-WjzGj8VueYu441te1k_c9dkE4QB6_NB3PwMZ9-81ZEvuHwMmRQqjPcMxtJFm-290zoxIrJne9UNdpVJNblAKRIgLUArsHrV8bc_sgz8-FfzO0V1G7YB4bQDCeOPO-zeNOWkc1OIRxgk04lp6kBbqBgHCpeMWieLfRFPHPGCWEDMw8nN 5c0eYu-xcFYksrJsGOS2PqA0g=w1620-h911-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: 64-bit Windows 10 / 8.x / 7
Processor: 1.8 GHz Intel Core 2 Duo / AMD K10 Dual-Core
Memory: 4 GB RAM
Graphics: 512 MB DirectX 10.1 Video Card (AMD Radeon HD5x00 Series / Nvidia GeForce 500 Series / Intel HD 4000 or later)
DirectX: Version 10
Network: Broadband Internet connection
Storage: 12 GB available space
Sound Card: DirectX Compatible Sound Card


RECOMMENDED:
OS: 64-bit Windows 10 / 8.x / 7
Processor: 2.3 GHz Intel Core i5 Processor or Equivalent
Memory: 6 GB RAM
Graphics: 1 GB DirectX 10.1 Video Card
DirectX: Version 10
Network: Broadband Internet connection
Storage: 15 GB available space
Sound Card: DirectX Compatible Sound Card


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=oXUiu3EGakY


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 7.03Gb
http://4share.vn/f/2c191c191b1d1e1c/Galactic.Civilizations.III.Lost.Treasures-SKIDROW.iso.file

kieumy9x
22-08-2016, 10:53 AM
Galactic Civilizations III Lost Treasures là phần mở rộng của game Galactic Civilizations III là một game chiến thuật bối cảnh không gian và là phiên bản mới nhất của một trong những serie game chiến thuật được đánh giá cao nhất mọi thời đại. Trong game, bạn sẽ có nhiệm vụ xây dựng nên một đế chế thống trị toàn bộ giải ngân hà, thông qua những phương thức khác nhau như chinh phục, ngoại giao, đồng hóa hay nghiên cứu khoa học.

salem217
13-10-2016, 11:58 AM
Ko biết laptop i3 ram 4 GB có chơi được ko bác