PDA

View Full Version : Cách Ẩn Subforums!..::Songuku95::..
24-01-2010, 02:47 PM
Mở template Forum Home Templates >> forumhome_forumbit_level2_post

Tìm cái đoạn:


<if condition="$show['subforums']"><div class="smallfont" style="margin-top:$stylevar[cellpadding]px"><strong>$vbphrase[subforums]</strong>: $forum[subforums]</div></if>

Thay tất cả bằng đoạn code dưới đây!

<if condition="$show['subforums']"><div class="smallfont" style="margin-top:$stylevar[cellpadding]px"><span id="fmenu$forum[forumid]">
<a href="#top" onclick="return toggle_collapse('fmenu$forum[forumid]')">
Subforums</a></span>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tbody id="collapseobj_fmenu$forum[forumid]" style="display:none;">
<tr>
<td width="100%">
<div class="smallfont">
$forum[subforums]
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table></div></if>

Xong !

Cún Con
01-02-2010, 01:37 AM
Muốn nó hiện lên không được lại cho nó ẩn đi ??