PDA

View Full Version : [HELP] Chèn thanh seach của google vào bo-blog phải làm saohimoney
29-01-2010, 01:24 PM
Chèn thanh seach của google vào bo-blog phải làm sao vậy anh em. Ai bít chỉ mình với

kute9xpro.com
06-02-2010, 10:54 AM
Muốn công cụ tìm kiếm google chỉ tìm trên website của mình thì vào trang này:
http://www.google.com.vn/coop/cse/
Đăng ký
Sau đó lấy mã nhúng chèn vào code là ok
ví dụ:
<div id="cse" style="width: 100%;">Loading</div>
<script src="http://www.google.com/jsapi" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
google.load('search', '1', {language : 'vi'});
google.setOnLoadCallback(function(){
var customSearchControl = new google.search.CustomSearchControl('000698283138017 428867:dlyhqdlnwnu');
customSearchControl.setResultSetSize(google.search .Search.FILTERED_CSE_RESULTSET);
customSearchControl.draw('cse');
}, true);
</script>
<link rel="stylesheet" href="http://www.google.com/cse/style/look/default.css" type="text/css" />