PDA

View Full Version : Làm thế nào để tạo cái ô Profiles như của ITVNNCún Con
01-02-2010, 01:45 AM
Như này ạ:
======================
http://img202.imageshack.us/img202/4918/0102201014218sa.png
======================
Mình sửa mãi không được. Cho mình xin luôn cái postbit nhé !
À, còn cái đóng khung bài viết như ITVNN nữa. Rất mong sự giúp đỡ. Cảm ơn !!! :MatCuoi (43):

Kid
01-02-2010, 06:50 AM
Ô Profiles giống của ITVNN như vậy là đóng khung Profile cách làm như sau :

Trước hết bạn cho code bên dưới vào trong khung Additional CSS Definitions của style đang dùng


.postbit { border: 1px solid #00CC00; margin: 2px; padding: 3px; color: #000000; }

Thay #00CC00 bằng mã màu khác phù hợp với style của bạn
#000000 là màu chữ

vào temp postbit hoặc postbit_legacy.

tìm đến các đoạn code diễn tả profile thêm vào đoạn mã

<div class="postbit">.......</div>

Ví dụ phần tuổi thành viên mặc định sẽ là


<if condition="$post['age']"><div>$vbphrase[age]: $post[age]</div></if>

Chúng ta sửa thành


<if condition="$post['age']"><div class="postbit">$vbphrase[age]: $post[age]</div></if>

Bạn cứ làm như vậy cho các phần khác trong khung Profiles của bạn

Về phần đóng khung bài viết (dùng cho version 4.0 đa số giờ mọi người dùng ver này nhé và dùng cho postbit_legacy)

Bạn vào templates đang dùng --> Postbit templates ---> postbit_legacy tìm :


<div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
<blockquote class="postcontent restore ">
{vb:raw post.message}
</blockquote>
</div>

Sửa lại thành :


<!-- Đóng khung bài viết -->
<div>
<table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="images/quote/admin_01.gif"></td>
<td style="padding: 0px" background="images/quote/admin_02.gif"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="images/quote/admin_03.gif"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" style="padding: 0px" background="images/quote/admin_04.gif">
<img src="images/quote/admin_05.gif"></td>
<td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
<div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
<blockquote class="postcontent restore ">
{vb:raw post.message}
</blockquote>
</div>
</td>
<td style="padding: 0px" background="images/quote/admin_06.gif"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="images/quote/admin_07.gif"></td>
<td style="padding: 0px" background="images/quote/admin_08.gif"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="images/quote/admin_09.gif"></td>
</tr>
</table>
<!-- / Kết thúc đóng khung bài viết -->

Sau đó bạn save lại và upload thư mục quote ở dưới vào thư mục images nhá rồi f5 lại xem thành quả nào

http://www.mediafire.com/?nznjwduk2zg

Chúc thành công :MatCuoi (21):

Cún Con
01-02-2010, 09:01 AM
Thanks !!! Đóng khung bài viết mình làm được rồi, nhưng còn cái đóng khung Profiles vẫn chưa được. Ý bạn bảo cái Additional CSS Definitions ở Main CSS của skin đang dùng à? Mình thấy nó rồi nhưng không sửa đc. Thấy mỗi cái thông báo này nè: Obsolete : This CSS file is obsolete and is available here for reference purposes only. Chẳng thấy cái ô Save hay OK gì để lưu gì cả :(

Cún Con
01-02-2010, 09:23 AM
À, bạn có thể hướng dẫn mình thêm các cái nút khi post bài như ITVNN không? Như là
MUSIC, FLASH, MARQUEE, SHADOW, DOWN

......... không? Cảm ơn nhìu!

Kid
02-02-2010, 10:56 AM
Do bạn update lên ver 4.0.1 ko có button save lại là phải vì kể từ khi vbb upgrade lên version 4.x.x thì cái main css này ko có button.Cái dòng đó bạn dịch ra tiếng việt thì biết.Nó ghi là Main CSS đã lỗi thời rồi

Mấy cái nút kia gọi là bbcode.Cách làm như sau:

BB code để Nghe nhạc (Music)

Bạn vào Admincp> Custom BB Codes > BB Code Manager > Add new BB Code

chủ đề:


music

TAG

music

Replacement:


<center>
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="556">
<tr>
<td class="tcat" align="center">
<a href="http://rapclub.us/">Hệ Thống Nghe Nhạc Trực Tuyến ITVNN.NET</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1" align="center">
<OBJECT ID="NSPlay" classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95"
codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701"
standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..."
type="application/x-oleobject">
<param name="Filename" value="{param}"
<PARAM NAME="ShowControls" VALUE="-1">
<PARAM NAME="ShowDisplay" VALUE="0">
<PARAM NAME="ShowStatusBar" VALUE="-1">
<PARAM NAME="AutoSize" VALUE="0">
<param name="AudioStream" value="-1">
<param name="AutoStart" value="0">
<param name="AnimationAtStart" value="-1">
<param name="AllowScan" value="-1">
<param name="AllowChangeDisplaySize" value="-1">
<param name="AutoRewind" value="0">
<param name="Balance" value="0">
<param name="BaseURL" value>
<param name="BufferingTime" value="5">
<param name="CaptioningID" value>
<param name="ClickToPlay" value="-1">
<param name="CursorType" value="0">
<param name="CurrentPosition" value="-1">
<param name="CurrentMarker" value="0">
<param name="DefaultFrame" value>
<param name="DisplayBackColor" value="0">
<param name="DisplayForeColor" value="16777215">
<param name="DisplayMode" value="0">
<param name="DisplaySize" value="4">
<param name="Enabled" value="-1">
<param name="EnableContextMenu" value="0">
<param name="EnablePositionControls" value="-1">
<param name="EnableFullScreenControls" value="0">
<param name="EnableTracker" value="-1">
<param name="InvokeURLs" value="-1">
<param name="Language" value="-1">
<param name="Mute" value="0">
<param name="PlayCount" value="1">
<param name="PreviewMode" value="0">
<param name="Rate" value="1">
<param name="SAMILang" value>
<param name="SAMIStyle" value>
<param name="SAMIFileName" value>
<param name="SelectionStart" value="-1">
<param name="SelectionEnd" value="-1">
<param name="SendOpenStateChangeEvents" value="-1">
<param name="SendWarningEvents" value="-1">
<param name="SendErrorEvents" value="-1">
<param name="SendKeyboardEvents" value="0">
<param name="SendMouseClickEvents" value="0">
<param name="SendMouseMoveEvents" value="0">
<param name="SendPlayStateChangeEvents" value="-1">
<param name="ShowCaptioning" value="0">
<param name="ShowAudioControls" value="-1">
<param name="ShowGotoBar" value="0">
<param name="ShowPositionControls" value="-1">
<param name="ShowTracker" value="-1">
<param name="TransparentAtStart" value="0">
<param name="VideoBorderWidth" value="0">
<param name="VideoBorderColor" value="0">
<param name="VideoBorder3D" value="0">
<param name="Volume" value="0">
<param name="WindowlessVideo" value="0">
<Embed type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"
file="{param}"
src="{param}"
ShowControls=1
ShowDisplay=0
ShowStatusBar=1
width=320
height=320> </embed></OBJECT>
<a href="{param}"><br><img src="http://thegioihiphop.vn/images/dowload.gif" border="0"></a>
</td> </tr>
</table> </center>
<p>
<b>


Description : nghe nhạc
Use {option} : không
Button Image (Optional) : Save links (http://itvnn.net/images/bbcode/music.gif)

BB Code Để Đọc Flash

Admincp> Custom BB Codes > BB Code Manager > Add new BB Code

Chủ đề : flash

Tag : flash

Replacement :


<center>
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="556">
<tr>
<td class="tcat" align="center">
<a href="http://rapclub.us/">Hệ Thống Nghe Nhạc Trực Tuyến ITVNN Forum</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1" align="center">
><OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0"
WIDTH="450" HEIGHT="300" id="{param}" ALIGN="">
<PARAM NAME=movie VALUE="{param}"> <PARAM NAME=quality VALUE=high> <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF> <EMBED src="{param}" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="400" HEIGHT="250" NAME="{param}" ALIGN=""
TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></EMBED>
</OBJECT><br>
<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html">
<img border="0" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Bạn cần download chương tr쮨 flash player mới c󠴨ể xem được file flash n๮" width="88" height="31"></a>

<a href="{param}"><br><img src="http://thegioihiphop.vn/images/dowload.gif" border="0"></a>
</td> </tr>
</table> </center>
<p>
<b>

Description : Flash

Use {option} Ðồng ý Không
Button Image (Optional) : Save links (http://itvnn.net/images/bbcode/flash.gif)

BBcode Download

Title : download
BB Code Tag Name : down
Replacement :


<img src="images/bbcode/down.gif" border="0" width="auto" height="auto"> <a href="{option}" target="_blank">{param}</a>

Use {option} : Yes <-- cái này phải chọn yes không chọn thì đừng hỏi tại sao không giống

Button Image (Optional) : images/bbcode/down.gif http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:oamkFTQcopmSOM

BBCODE MARQUEE
Vào admincp -> BBCODE -> Add new BBCODE

Chủ đề: Marquee
BB Code Tag Name: BB Code Tag Name
Replacement: <marquee>{param}</marquee>
Use {option}: No
Button Image (Optional): ./images/bbcode/marquee.gif http://img402.imageshack.us/img402/7536/marquee.gif
Remove Tag If Empty: Yes
3 tùy chọn còn lại chọn: No

BBCODE SHADOW

+ Chủ đề :Chử mờ ảo
+ Tag : shadow
+ Replacement :
<table style="filter:shadow(color={option}, direction=225)">{param}</table>
Button Image : images/bbcode/shadow.gif http://itvnn.net/images/bbcode/shadow.gif
Các mục khác để nguyên & Save lại.

Còn 1 số bbcode khác bạn có thể tìm trong diễn đàn nhé.Chúc vui

o0okokojumbo
07-03-2010, 04:39 PM
Thank nhìu nha :MatCuoi (20):