PDA

View Full Version : Giúp phần headerMr.Dpro
03-02-2010, 12:49 PM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/02/03/12/22421265176118.JPG


các bro giúp mình bỏ chữ home dc k ? Và mình muốn thêm như ITVn thì làm ntn

và giúp mình code ở header để thêm 1 ảnh hay flash

thanks

hau_ooo
03-02-2010, 01:43 PM
http://itvnn.net/showthread.php?4343-Easy-Navbar-Links

Mods này bạn nhé

Mr.Dpro
03-02-2010, 01:50 PM
<div id="navbar" class="navbar">

<ul id="navtabs" class="navtabs floatcontainer<vb:if condition="$show['member'] AND $notifications_total"> notify</vb:if>">
{vb:raw template_hook.navtab_start}
<vb:if condition="!$vboptions['selectednavtab'] AND THIS_SCRIPT != 'search'">
<li class="selected"><a class="navtab" href="{vb:raw vboptions.forumhome}.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase forum}</a>
<ul class="floatcontainer">
{vb:raw template_hook.navbar_start}
<vb:if condition="$show['searchbuttons']">
<vb:if condition="$show['member']">
<li><a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getnew&amp;contenttype=vBForum_P ost">{vb:rawphrase new_posts_nav}</a></li>
<vb:else />
<li><a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getdaily&amp;contenttype=vBForum _Post">{vb:rawphrase todays_posts}</a></li>
</vb:if>
</vb:if>
{vb:raw template_hook.navbar_after_getnew}
<vb:if condition="$show['pmmainlink']">
<li><a href="private.php{vb:raw session.sessionurl_q}" rel="nofollow">{vb:rawphrase private_messages}</a></li>
</vb:if>
{vb:raw template_hook.navbar_after_pm}
<li><a rel="help" href="faq.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase faq}</a></li>
{vb:raw template_hook.navbar_after_faq}
<li><a href="calendar.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase calendar}</a></li>
{vb:raw template_hook.navbar_after_calendar}

<li class="popupmenu">
<a href="javascript://" class="popupctrl">{vb:rawphrase community}</a>
<ul class="popupbody popuphover">
{vb:raw template_hook.navbar_community_menu_start}
<vb:if condition="$show['quick_links_groups']">
<li><a href="group.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase social_groups}</a></li>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['quick_links_albums']">
<li><a href="album.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase pictures_and_albums}</a></li>
</vb:if>
<vb:if condition="$bbuserinfo['userid']">
<li><a href="profile.php?{vb:raw session.sessionurl}do=buddylist"><vb:if condition="$show['friends_and_contacts']">{vb:rawphrase contacts_and_friends}<vb:else />{vb:rawphrase contacts}</vb:if></a></li>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['memberslist']">
<li><a href="memberlist.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase members_list}</a></li>
</vb:if>
{vb:raw template_hook.navbar_community_menu_end}
</ul>
</li>
{vb:raw template_hook.navbar_after_community}
<li class="popupmenu">
<a href="javascript://" class="popupctrl">{vb:rawphrase forum_actions}</a>
<ul class="popupbody popuphover">
<li>
<a href="forumdisplay.php?{vb:raw session.sessionurl}do=markread">{vb:rawphrase mark_forums_read}</a>
</li>
<vb:if condition="$show['member']">
<li>
<a href="profile.php?{vb:raw session.sessionurl}do=editoptions">{vb:rawphrase edit_options}</a>
</li>
<li>
<a href="profile.php?{vb:raw session.sessionurl}do=editprofile">{vb:rawphrase edit_your_details}</a>
</li>
</vb:if>
</ul>
</li>
<li class="popupmenu">
<a href="javascript://" class="popupctrl">{vb:rawphrase quick_links}</a>
<ul class="popupbody popuphover">
<vb:if condition="$show['member']">
<vb:if condition="$show['member']">
<li><a href="subscription.php{vb:raw session.sessionurl_q}" rel="nofollow">{vb:rawphrase subscribed_threads}</a></li>
</vb:if>
<li>
<a href="javascript://" onclick="window.open(getBaseUrl() + 'misc.php?{vb:raw session.sessionurl}do=buddylist&amp;focus=1','buddylis t','statusbar=no,menubar=no,toolbar=no,scrollbars= yes,resizable=yes,width=250,height=300'); return false;">{vb:rawphrase open_contacts}</a>
</li>
</vb:if>
<vb:if condition="$vboptions['forumleaders']">
<li><a href="showgroups.php{vb:raw session.sessionurl_q}" rel="nofollow">
<vb:if condition="$vb_suite_installed">
{vb:rawphrase view_site_leaders}
<vb:else />
{vb:rawphrase view_forum_leaders}
</vb:if>
</a></li>
</vb:if>
{vb:raw template_hook.navbar_quick_links_menu_pos1}
{vb:raw template_hook.navbar_quick_links_menu_pos2}
{vb:raw template_hook.navbar_quick_links_menu_pos3}
<vb:if condition="$show['wollink']">
<li><a href="online.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase whos_online}</a></li>
</vb:if>
{vb:raw template_hook.navbar_quick_links_menu_pos4}
</ul>
</li>
{vb:raw template_hook.navbar_end}
</ul>

</li>
<vb:elseif condition="$vboptions['selectednavtab']=='usercp'" />
<li class="selected"><a class="navtab" href="{vb:raw vboptions.forumhome}.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase forum}</a>
<ul class="floatcontainer">
{vb:raw template_hook.navbar_start}
<vb:if condition="$show['searchbuttons']">
<vb:if condition="$show['member']">
<li><a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getnew&amp;contenttype=vBForum_P ost">{vb:rawphrase new_posts_nav}</a></li>
<vb:else />
<li><a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getdaily&amp;contenttype=vBForum _Post">{vb:rawphrase todays_posts}</a></li>
</vb:if>
</vb:if>
{vb:raw template_hook.navbar_after_getnew}
<vb:if condition="$show['pmmainlink']">
<li><a href="private.php{vb:raw session.sessionurl_q}" rel="nofollow">{vb:rawphrase private_messages}</a></li>
</vb:if>
{vb:raw template_hook.navbar_after_pm}
<li><a rel="help" href="faq.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase faq}</a></li>
{vb:raw template_hook.navbar_after_faq}
<li><a href="calendar.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase calendar}</a></li>
{vb:raw template_hook.navbar_after_calendar}
<li class="popupmenu">
<a href="javascript://" class="popupctrl">{vb:rawphrase community}</a>
<ul class="popupbody popuphover">
{vb:raw template_hook.navbar_community_menu_start}
<vb:if condition="$show['quick_links_groups']">
<li><a href="group.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase social_groups}</a></li>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['quick_links_albums']">
<li><a href="album.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase pictures_and_albums}</a></li>
</vb:if>
<vb:if condition="$bbuserinfo['userid']">
<li><a href="profile.php?{vb:raw session.sessionurl}do=buddylist"><vb:if condition="$show['friends_and_contacts']">{vb:rawphrase contacts_and_friends}<vb:else />{vb:rawphrase contacts}</vb:if></a></li>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['memberslist']">
<li><a href="memberlist.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase members_list}</a></li>
</vb:if>
{vb:raw template_hook.navbar_community_menu_end}
</ul>
</li>
{vb:raw template_hook.navbar_after_community}
<li class="popupmenu">
<a href="javascript://" class="popupctrl">{vb:rawphrase forum_actions}</a>
<ul class="popupbody popuphover">
<li>
<a href="forumdisplay.php?{vb:raw session.sessionurl}do=markread">{vb:rawphrase mark_forums_read}</a>
</li>
<vb:if condition="$show['member']">
<li>
<a href="profile.php?{vb:raw session.sessionurl}do=editoptions">{vb:rawphrase edit_options}</a>
</li>
<li>
<a href="profile.php?{vb:raw session.sessionurl}do=editprofile">{vb:rawphrase edit_your_details}</a>
</li>
</vb:if>
</ul>
</li>
<li class="popupmenu">
<a href="javascript://" class="popupctrl">{vb:rawphrase quick_links}</a>
<ul class="popupbody popuphover">
<li><a href="subscription.php{vb:raw session.sessionurl_q}" rel="nofollow">{vb:rawphrase subscribed_threads}</a></li>
<li>
<a href="javascript://" onclick="window.open(getBaseUrl() + 'misc.php?{vb:raw session.sessionurl}do=buddylist&amp;focus=1','buddylis t','statusbar=no,menubar=no,toolbar=no,scrollbars= yes,resizable=yes,width=250,height=300'); return false;">{vb:rawphrase open_contacts}</a>
</li>
<vb:if condition="$vboptions['forumleaders']">
<li>
<a href="showgroups.php{vb:raw session.sessionurl_q}" rel="nofollow">
<vb:if condition="$vb_suite_installed">
{vb:rawphrase view_site_leaders}
<vb:else />
{vb:rawphrase view_forum_leaders}
</vb:if>
</a>
</li>
</vb:if>
{vb:raw template_hook.navbar_quick_links_menu_pos1}
{vb:raw template_hook.navbar_quick_links_menu_pos2}

{vb:raw template_hook.navbar_quick_links_menu_pos3}

<vb:if condition="$show['wollink']">
<li><a href="online.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase whos_online}</a></li>
</vb:if>
{vb:raw template_hook.navbar_quick_links_menu_pos4}
</ul>
</li>
{vb:raw template_hook.navbar_end}
</ul>
</li>
<vb:else />
<li><a class="navtab" href="{vb:raw vboptions.forumhome}.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase forum}</a></li>
</vb:if>
{vb:raw template_hook.navtab_middle}
<vb:if condition="!$vboptions['selectednavtab'] AND THIS_SCRIPT == 'search'">
<vb:if condition="$show['member']">
<li class="selected"><a class="navtab" href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getnew&amp;contenttype=vBForum_P ost">{vb:rawphrase getnew_tab}</a>
<ul class="floatcontainer">
<li><a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getnew&amp;contenttype=vBForum_P ost">{vb:rawphrase new_posts_nav}</a></li>
<li><a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getnew&amp;contenttype=vBForum_S ocialGroupMessage">{vb:rawphrase new_group_messages_nav}</a></li>
<li><a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getnew&amp;contenttype=vBForum_E vent">{vb:rawphrase new_events_nav}</a></li>
{vb:raw template_hook.navbar_getnew_menu}
<li><a href="forumdisplay.php?{vb:raw session.sessionurl}do=markread">{vb:rawphrase mark_forums_read}</a></li>
</ul>
</li>
<vb:else />
<li class="selected"><a class="navtab" href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getdaily&amp;contenttype=vBForum _Post">{vb:rawphrase getnew_tab}</a>
<ul class="floatcontainer">
<li><a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getdaily&amp;contenttype=vBForum _Post">{vb:rawphrase todays_posts}</a></li>
<li><a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getdaily&amp;contenttype=vBForum _SocialGroupMessage">{vb:rawphrase daily_group_message}</a></li>
<li><a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getdaily&amp;contenttype=vBForum _Event">{vb:rawphrase daily_events}</a></li>
{vb:raw template_hook.navbar_getdaily_menu}
<li><a href="forumdisplay.php?{vb:raw session.sessionurl}do=markread">{vb:rawphrase mark_forums_read}</a></li>
</ul>
</li>
</vb:if>
<vb:elseif condition="$show['member']" />
<li><a class="navtab" href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getnew&amp;contenttype=vBForum_P ost">{vb:rawphrase getnew_tab}</a></li>
<vb:else />
<li><a class="navtab" href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getdaily&amp;contenttype=vBForum _Post">{vb:rawphrase getnew_tab}</a></li>
</vb:if>
{vb:raw template_hook.navtab_end}
</ul>

<vb:if condition="$vboptions['enablesearches']">
<div id="globalsearch" class="globalsearch">
<form action="search.php?do=process" method="post" id="navbar_search" class="navbar_search">
<input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionurl}" />
<input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
<input type="hidden" name="do" value="process" />
<span class="textboxcontainer"><span><input type="text" value="" name="query" class="textbox" /></span></span>
<span class="buttoncontainer"><span><input type="image" class="searchbutton" src="{vb:stylevar imgdir_button}/search.png" name="submit" onclick="document.getElementById('navbar_search').submit;" /></span></span>
</form>
<ul class="navbar_advanced_search">
<li><a href="search.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase advanced_search}</a></li>
</ul>
</div>
</vb:if>
</div>
</div><!-- closing div for above_body -->

<div class="body_wrapper">
<div id="breadcrumb" class="breadcrumb">
<ul class="floatcontainer">
<li class="navbithome"><a href="index.php{vb:raw session.sessionurl_q}" ><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/navbit-home.png" alt="{vb:rawphrase home}" /></a></li>

{vb:raw navbits.breadcrumb}
{vb:raw navbits.lastelement}
</ul>
<hr />
</div>

{vb:raw ad_location.ad_navbar_below}
{vb:raw ad_location.global_below_navbar}

<vb:if condition="$show['notices']">
<form action="profile.php?do=dismissnotice" method="post" id="notices" class="notices">
<input type="hidden" name="do" value="dismissnotice" />
<input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionurl}" />
<input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
<input type="hidden" id="dismiss_notice_hidden" name="dismiss_noticeid" value="" />
<input type="hidden" name="url" value="{vb:raw return_link}" />
<ol>
{vb:raw notices}
</ol>
</form>
</vb:if>

Tìm mà k thấy .Mình muốn bảo menu HOME

Mr.Dpro
03-02-2010, 09:52 PM
sao k ai giúp vậy :-s