PDA

View Full Version : lỗi admincp-user group manager..::Songuku95::..
11-02-2010, 10:12 AM
mỗi khi vào user group manager edit group thì nó tự tạo thêm 1 nhóm mới cùng tên...trong khi nhóm cũ thì vẫn giữ các giá trị cũ trước khi edit...pó pép rồi
trước khi edit
http://c.upanh.com/upload/2/548/OL0.6630504_28920_1.png (http://c.upanh.com/upload/2/548/OL0.6630504_28920_1.png)
http://c.upanh.com/upload/2/548/6T0.6630502_28920_1.png (http://c.upanh.com/upload/2/548/6T0.6630502_28920_1.png)
khi edit
http://c.upanh.com/upload/2/548/B20.6630503_28920_1.png (http://c.upanh.com/upload/2/548/B20.6630503_28920_1.png)
thì nó tạo ra thêm 1 nhóm mới
http://c.upanh.com/upload/2/548/ZM0.6630601_28920_1.png (http://c.upanh.com/upload/2/548/ZM0.6630601_28920_1.png)
cuối cùng là không edit được gì mà lại tạo thêm 1 nhóm nữa